ES5140002-Serra de Godall

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 1782,44 ha
Superfície LIC:
1.782,44 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.782,44 ha
Superfície en la regió:
1.782,44 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Serra de Godall és una brusca elevació muntanyosa que contrasta amb el seu entorn, constituïda per dolomites i calcàries dolomitizadas del Juràssic superior i calcàries del Valanginiano i Barremiano. Espai natural de garriga i matoll envoltat per oliveres, en el qual nidifiquen i s'alimenten nombroses aus. És zona de nidificació i campeig per l'àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus) i de diverses parelles d'esparver cendrós (Circus Pygargus). A més aquesta àrea suposa un connector ecològic entre la al sector de la Plana del Montsià (ES5140013) i la zona muntanyosa dels Ports (ES5140011), la qual cosa beneficia la fauna dels Ports, permetent acostar-se a la Plana a la recerca d'aliment.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430629
Freginals
118.38 ha
430688
Godall
1228.59 ha
431567
Ulldecona
435.47 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SGO
Serra de Godall

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
1104,61 ha
61,97
4,35
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
8,93 ha
0,5
0,05
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
4,7 ha
0,26
0,03
9340 Alzinars i carrascars segura
40,88 ha
2,29
0,02
9540 Pinedes mediterrànies segura
10,32 ha
0,58
0

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
1047,88 ha
0,08
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1782,44 ha
0,07
1305 Rhinolophus euryale
1602,97 ha
0,16
1307 Myotis blythii
276,17 ha
0,05
1324 Myotis myotis
1782,44 ha
0,15
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330