ES5140003-Ribera de l'Algars

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 2128,21 ha
Superfície LIC:
2.128,21 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.128,21 ha
Superfície en la regió:
2.128,21 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La Ribera de l’Algars es tracta d’un espai fluvial que se situa a l’extrem sudoccidental de la Depressió Central, limitant amb la província de Teruel. El seu interès rau en el relatiu bon estat de conservació dels ecosistemes naturals fluvials, amb poblaments faunístics molt valuosos. Juntament amb el riu Montsant, és un dels rius catalans mediterranis en més bon estat de conservació, molt sensible a les alteracions, i contrasta fortament amb les terres de l’entorn, profundament dedicades a conreus de secà. El Algars és un riu amb un curs permanent d'aigua, afluent del Matarranya, on destaca la amplitud del seu llit de sorres. .Aquest espai no conté una fauna aquàtica molt diversa, però si que presenta algunes singularitats d’especial interès. L’espai acull un dels nuclis de llúdriga (Lutra lutra) més importants de Catalunya. La comunitat de mamífers és típicament mediterrània i es troba ben conservada. La fauna ictiològica presenta trets, tan mediterranis com de caire centreeuropeu, com ara la madrilla (Chondrostoma toxostoma). En general els seus poblaments de peixos destaquen per la diversitat i productivitats del sistema. També hi és present la tortuga de rierol (Pleurodeles walti), com a interessant representant de la fauna herpetològica . Pel que fa a la fauna invertebrada cal destacar que en algunes raconades pot trobar-s’hi encara el cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430189
Arnes
15.66 ha
430228
Batea
1123.72 ha
430419
Caseres
216.05 ha
430712
Horta de Sant Joan
735.14 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ARL
Ribera de l'Algars

Figures de protecció especial que inclou
Reserva Natural Parcial d'Algars

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) segura
0,15 ha
0,01
0
1520* Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) segura
4,98 ha
0,23
0,07
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
1,02 ha
0,05
0,81
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
4,94 ha
0,23
0,03
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
18,87 ha
0,89
5,47
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
0 ha
0
0
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
18 ha
0,85
0,08
9340 Alzinars i carrascars segura
2,9 ha
0,14
0
9540 Pinedes mediterrànies segura
970,16 ha
45,59
0,36

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1126 Chondrostoma toxostoma
5 nº UTM10
5,05
1355 Lutra lutra
22,45 km
0,65

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1036 Macromia splendens
1 nº UTM10
33,33
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
11,2 ha
0
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2123,16 ha
0,08
1305 Rhinolophus euryale
15,61 ha
0
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1321 Myotis emarginatus
1,17 ha
0
1324 Myotis myotis
2027,27 ha
0,17
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 6420
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Macromia splendens
  Gomphus graslini
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Macromia splendens
  Gomphus graslini
  Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Coordinació de les mesures sobre aquesta espècie amb les de Macromia splendens, ja que presenta uns requeriments d'hàbitat molt similars. Gomphus graslini
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Macromia splendens
  Gomphus graslini
  6420
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6420
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Macromia splendens
  Gomphus graslini