ES5140005-Serra de Montsià

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 5296,43 ha
Superfície LIC:
5.296,43 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
5.296,43 ha
Superfície en la regió:
5.296,43 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El nucli orogràfic del Montsià constitueix una unitat perfectament definida a la vora del mar, separada de la serra Prelitoral per una zona deprimida intermèdia. El massís està format totalment per calcàries fissurades amb un relleu càrstic característic de notables valors paisatgístics muntanyosos conservant part del seu paisatge natural i contrastant amb les planes dedicades als cultius de l'entorn. La situació actual, molt transformada, presenta un predomini de les formacions arbustives mediterrànies-màquies de llentiscle i margalló, matolls calcícoles i garrigues-, amb un caràcter d'acusada meridionalitat. El caràcter mediterrani és preponderant en la totalitat de l’espai, que es pot considerar inclòs en dos dominis de vegetació: la màquia litoral de llentiscle i margalló (Querco-Lentiscetum) al peu de tot del massís i l’alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) a la resta de la muntanya fins a les parts culminals. Al Montsià hi ha les últimes poblacions més meridionals d’algunes espècies d’amfibis, com el tritó palmat (Triturus helveticus). De la mateixa manera, també s’hi troben altres espècies per les quals l’espai representa un dels límits septentrionals, com l’ofegabous (Pleurodeles walti). D’altra banda hi són presents grans rapinyaires, com l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), i altres ocells interessants com el tallarol trencamates (Sylvia conscipillata), o el còlit negre (Onanthe leucura). Destaca també l'interès d’alguns grups de la fauna invertebrada: coleòpters, amb una fauna equivalent als Ports i la presència d’endemismes com Anillochlamys urgellesi.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430043
Alcanar
1241.72 ha
430141
Amposta
937.17 ha
430629
Freginals
407.14 ha
431362
Sant Carles de la Ràpita
485.66 ha
431567
Ulldecona
2224.74 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MIA
Serra de Montsià

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1,32 ha
0,02
0,02
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
2801,76 ha
52,9
11,04
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
21,63 ha
0,41
0,12
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
5 localitats
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
105,88 ha
2
0,58
9340 Alzinars i carrascars segura
90,83 ha
1,71
0,04
9540 Pinedes mediterrànies segura
94,51 ha
1,78
0,03
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
1 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1307 Myotis blythii
739,1 ha
0,12
1324 Myotis myotis
5296,43 ha
0,44

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
4011,44 ha
0,29
1304 Rhinolophus ferrumequinum
5296,43 ha
0,2
1305 Rhinolophus euryale
4511,86 ha
0,45
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330