ES5140006-Serres de Cardó - El Boix

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 16143,96 ha
Superfície LIC:
16.143,96 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
16.143,96 ha
Superfície en la regió:
16.143,96 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les serres de Cardó i del Boix constitueixen un espai natural representatiu de la diversitat i singularitat de les serres prelitorals del sistema Mediterrani central. El bloc estructural de Cardó se situa al marge esquerre del riu Ebre, amb desnivells superiors als 900 m, i limita al sud amb la Cubeta de Mora. forma una estructura molt trencada i replegada per encavalcaments de notable complexitat tectònica, constituïda bàsicament per materials calcaris. Les Serres de Cardo i del Boix presenten caràcters prou diferencials respecte a les serres veïnes. Bàsicament els dominis de vegetació predominants són els dels alzinars i (Quercetum ilicis galloprovinciale i Quercetum mediterraneo-montanum), i més puntualment el de la roureda del roure de fulla petita (Violo-Quercetum fagineae). Molt sovint l’alzinar és degradat i substituït per brolles calcícoles (amb o sense pins), garrigues, llistonars, prats secs, etc. L’espai aplega espècies de gran valor faunístic a Catalunya, com la cabra salvatge (Capra pyrenaica hispànica), amb una situació relicta i constituint la població actual més septentrional, i el gat fer (Felis silvestris), entre d’altres. La serra del Boix constitueix un dels límits septentrionals del tritó meridional (Pleurodeles walti). Els biòtops cavernícoles són rics en diverses espècies de quiròpters i en la presència de coleòpters endèmics (Tychobythinus muntant). De la fauna invertebrada cal destacar també d’altres singularitats, com l’existència d’un mol·lusc endèmic d’aquest territori (Xeroplexa arturi).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430252
Benifallet
2730.44 ha
431042
el Perelló
1595.09 ha
431212
Rasquera
2379.93 ha
431495
Tivenys
4312.67 ha
431554
Tortosa
5046.63 ha
439039
Camarles
54.22 ha
439044
l'Aldea
24.99 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
CRD
Serres de Cardó-el Boix

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
7,74 ha
0,05
6,13
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
11,91 ha
0,07
0,97
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
87,09 ha
0,54
1,45
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
2827,05 ha
17,51
11,14
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
289,47 ha
1,79
1,63
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
343,02 ha
2,12
20,18
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
1172,2 ha
7,26
6,42
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
1,86 ha
0,01
0,03
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
3,24 ha
0,02
0,68
9340 Alzinars i carrascars segura
307,4 ha
1,9
0,14
9540 Pinedes mediterrànies segura
2280,42 ha
14,13
0,83
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
2 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
16143,96 ha
0,6
1307 Myotis blythii
10194,6 ha
1,7
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1303 Rhinolophus hipposideros
12901,88 ha
0,94
1305 Rhinolophus euryale
12910,72 ha
1,27
1321 Myotis emarginatus
6337,72 ha
0,56
1324 Myotis myotis
16143,96 ha
1,35
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 3250
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3250
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3250
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 3250
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8130
  8210
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*