ES5140007-Costes del Tarragonès

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais d'aiguamolls litorals
Àmbit:
terrestre 161,78 ha
Tipologia:
Espais marins
Àmbit:
marí 948,92 ha
Superfície LIC:
1.110,70 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.110,70 ha
Superfície en la regió:
0,00 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Petit espai litoral creat per donar continuïtat i albergar a tres espais aïllats i extremadament vulnerables: la desembocadura del Riu Gaià, la platja de Torredembarra i Creixell i el Castell de Tamarit - Punta de la Mora. Aquest espai posseeix una gran diversitat de biocenosi: comunitats d'algues de la costa sorrenca, maquis litorals interiors de coscoll i margalló, savinars costaners (Junlperetum lyciae), pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i de pinyer (P. pinea), comunitats psammòfiles i halòfiles de litoral sorrenc (Agropyretum mediterraneum, Ammophiletum arundinaceae, Crucianelletum maritimae) comunitats permanents de costa rocosa a base de fonoll marí i amb limòniums (Crithmo-Limonietum gibertii), o els canyissars humits i el bosc de ribera (Populus alba, Fraxinus angustifolia) de la desembocadura del Gaià. La herpetofauna és especialment rica en elements meridionals refugiats a les dunes litorals (Mauremys leprosa, Lacerta lepida, Hyla meridionalis, Psammodromus algirus, Acanthodactylus erythrurus, Bufo calamita ), així mateix, hi ha un gran nombre d’espècies d'aus hivernants i de pas, no només en els aiguamolls del Gaià sinó en les dunes. Pel que fa a la fauna íctica de les llacunes de rereduna l’espai compta amb la presència del fartet (Aphanius iberus). Els arenals acullen una fauna invertebrada característica d'aquests ambients i la papallona monarca (Danaus plexippus) hi ha estat citada.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430509
Creixell
0.34 ha
431482
Tarragona
124.66 ha
431536
Torredembarra
49.7 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
GAI
Desembocadura del Riu Gaià
TBP
Platja de Torredembarra i Creixell
TPM
Tamarit-Punta de la Mora-Costes del Tarragonès

Figures de protecció especial que inclou
Reserva natural de fauna salvatge de la desembocadura del riu Gaià

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
1120* Alguers de posidònia segura
1150* Llacunes costaneres segura
2,86 ha
0,26
0,18
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
4,37 km
0,51
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
6,34 ha
0,57
0,97
1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins segura
1 localitats
1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura
1,84 ha
0,17
0,3
1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) segura
4,08 ha
0,37
0,4
1510* Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant segura
0 ha
0
0
2110 Dunes movents embrionàries segura
0 ha
0
0
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) segura
2 ha
0,18
3,97
2190 Depressions humides interdunars segura
2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae segura
8 ha
0,72
4,93
2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses puntual
4 localitats
66,67
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1,52 ha
0,14
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
0,4 ha
0,04
0,01
9540 Pinedes mediterrànies segura
51,91 ha
4,67
0,02

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1304 Rhinolophus ferrumequinum
238,27 ha
0,01
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1349 Tursiops truncatus
1 nº UTM10
4

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1224 Caretta caretta
2 nº UTM10
6,9
1324 Myotis myotis
153,89 ha
0,01
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Aphanius iberus
  - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments. 1120*
  1170
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 1120*
  1170
  - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits) 1120*
  1170
Delimitació
  - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals 2120
  2210
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Aphanius iberus
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Aphanius iberus
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 2120
  2210
  - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii. 1120*
Gestió de formacions vegetals
  - Aclarida de les poblacions de pins per la recuperació de les condicions ambientals adequades pel desenvolupament de l'hàbitat: efecte de l'aerosol marí, mobilitat de substrat i elevada radiació. 2250*
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Aphanius iberus
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat. 1120*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Aphanius iberus
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 2210
  2250*
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí. 1120*
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
  - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics. 2120
  2210
  - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures. 2210
  - Minimització del risc d'erosió. 2120
  2210
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat. 2250*
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Forestal
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de pins per tal de reduir el risc d'incendi. 2250*
Aprofitament sostenible Pesquer
  - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat. 1120*
  1170
  - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
  - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada. 2120
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 2250*
  - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament. 1120*
  - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 2120
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 1120*