ES5140008-Muntanyes de Prades

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 30726,4 ha
Superfície LIC:
30.726,40 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
30.726,40 ha
Superfície en la regió:
30.726,40 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les muntanyes de Prades constitueixen un espai biogeogràficament excepcional. La coexistència de paisatges plenament mediterranis amb d’altres de centreeuropeus i fins i tot boreals, el fa un espai molt interessant des del punt de vista biogeogràfic. Els canvis de vessants, el gradient altitudinal, els diferents substrats, l’acció antròpica, etc., permeten la instal·lació de biocenosis molt diverses que es reparteixen en l’espai formant un mosaic complex. D’altra banda, s’ha de considerar l’existència de jaciments paleontològics declarats patrimoni mundial per l'Unesco, l'any 1992, de gran valor científic. En el conjunt de les muntanyes predominen els paisatges forestals, que és un dels elements més importants i definidors d’aquestes muntanyes. Fins els 900-1.000 m correspon al domini dels alzinars (alzinar litoral, muntanyenc i carrascar) (Quercion ilicis), i per sobre d’aquesta alçada al de les rouredes seques (Quercion pubescenti-petraeae) i pinedes subhumides de pi roig (Deschampsio-Pinion). Per llurs característiques fisiogràfiques és un lloc de superposició d’elements faunístics de caire pirinenc i centreeuropeu amb elements nord-africans, conjuntament amb el nucli principal d’espècies pròpiament mediterrànies i la presència d’endemismes o espècies rares. L’espai presenta elevada diversitat d’avifauna, amb presència d’hivernants (Regulus regulus, Prunella modularis, Prunella collaris, Turdus torquatus, Carduelis spinus,...) i nidificants mediterrànis o més septentrionals (Sitta europaea...). Les comunitats de predadors són ben constituïdes i els seus representants, força abundants degut a la riquesa de preses: fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), teixó (Meles meles), guineu (Vulpes vulpes), etc. Les Muntanyes de Prades són també un excel·lent refugi per algu¬nes espècies d’amfibis i rèptils extramediterranis. La fauna cavernícola de les cavitats càrstiques, rica en endemismes (Antrocharidius orcinus, Trissexodon quadrasi, Troglorrhynchus bonretorni, Duvalius bertae,...), presenta un excepcional interès faunístic i biogeogràfic amb espècies molt antigues, refugiades al domini hipogeu i que no presenta, en la major part dels casos, parents pròxims epigeus.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
251692
la Pobla de Cérvoles
824.59 ha
252537
el Vilosell
139.73 ha
430038
l'Albiol
1099.99 ha
430056
Alcover
1413.55 ha
430075
l'Aleixar
396.31 ha
430094
Alforja
417.13 ha
430154
Arbolí
1571.28 ha
430398
Capafonts
1179.92 ha
430496
Cornudella de Montsant
2730.45 ha
430542
l'Espluga de Francolí
677.56 ha
430574
la Febró
1479.35 ha
430862
Montblanc
3511.72 ha
430918
Mont-ral
3110.11 ha
431166
Prades
2513.26 ha
431248
la Riba
553.52 ha
431457
la Selva del Camp
14.5 ha
431573
Ulldemolins
829.75 ha
431589
Vallclara
358.03 ha
431687
Vilanova de Prades
2017.8 ha
431690
Vilaplana
2194.97 ha
431726
Vilaverd
381.22 ha
431763
Vimbodí i Poblet
3311.65 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
PRA
Muntanyes de Prades

Figures de protecció especial que inclou
Paratge Natural d'Interès Nacional de la vall del monestir de Poblet
Reserva Natural Parcial del Barranc de la Trinitat
Reserva Natural Parcial del Barranc del Titllar

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3130 Aigües estagnants oligotròfiques o mesotròfiques amb vegetació de Littorelletea uniflorae i/o Isoëto-nanojuncetea segura
4 localitats
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis pendent confirmació
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
1,11 ha
0
0,26
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
5,01 ha
0,02
0,41
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
24,02 ha
0,08
0,24
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1,32 ha
0
0,02
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
6,96 ha
0,02
0,03
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins pendent confirmació
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
483,49 ha
1,57
2,72
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
1 localitats
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
1 localitats
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
6,2 ha
0,02
2,57
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
3,12 ha
0,01
0,18
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
155,03 ha
0,5
0,85
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
18,26 ha
0,06
2,62
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9230 Rebollars (boscos de Quercus pyrenaica) iberoatlàntics segura
357,33 ha
1,16
96,65
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
157,78 ha
0,51
0,69
9260 Castanyedes segura
227,77 ha
0,74
1,52
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
4,71 ha
0,02
0,07
9340 Alzinars i carrascars segura
7431,59 ha
24,19
3,42
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
2549,12 ha
8,3
4,95
9540 Pinedes mediterrànies segura
4164,08 ha
13,55
1,52
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) puntual
5 localitats

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
2 nº UTM10
5
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1,61
1088 Cerambyx cerdo
4 nº UTM10
9,09
1092 Austropotamobius pallipes
74,14 km
7,5
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
1303 Rhinolophus hipposideros
26593,13 ha
1,93
1304 Rhinolophus ferrumequinum
30726,39 ha
1,14
1305 Rhinolophus euryale
21715,66 ha
2,14
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1316 Myotis capaccinii
3099,98 ha
3,65
1321 Myotis emarginatus
27967,32 ha
2,49

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1014 Vertigo angustior
1 nº UTM10
33,33
1016 Vertigo moulinsiana
1 nº UTM10
33,33
1041 Oxygastra curtisii
1 nº UTM10
4,35
1065 Euphydryas aurinia
4 nº UTM10
8,33
1075 Graellsia isabelae
8630,31 ha
2,89
1307 Myotis blythii
6445,4 ha
1,08
1308 Barbastella barbastellus
16900,03 ha
4,06
1324 Myotis myotis
28066,85 ha
2,34
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  3130
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Vertigo angustior
  Vertigo moulinsiana
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8220
  - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola Vertigo angustior
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
Redacció de Plans
  - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat. 3130
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Vertigo moulinsiana
  Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 8220
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
Gestió de formacions vegetals
  - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Vertigo moulinsiana
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220*
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Vertigo moulinsiana
  Austropotamobius pallipes
  - Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants. 8110
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis emarginatus
  Myotis myotis
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8110
  8220
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie Vertigo moulinsiana
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
  Myotis emarginatus
  Rhinolophus euryale
  Myotis myotis
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Myotis emarginatus
  Myotis myotis
  Barbastella barbastellus
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9230
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9530*
  9540
  - Ordenació dels recursos forestals evitant la substitució de l'hàbitat (plantacions forestals) o la seva desnaturalització. 9230
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9530*
  9540
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  8110
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Vertigo moulinsiana
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*
  9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*
Seguiment ecològic
  - Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat. 9230