ES5140011-Sistema prelitoral meridional

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 51679,78 ha
Superfície LIC:
51.679,78 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
51.679,78 ha
Superfície en la regió:
51.679,78 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Sistema prelitoral meridional abarca varies unitats de relleu, les més notables son les serres de Pàndols-Cavalls que constitueixen la prolongació natural vers el nord-est dels Ports i amb els quals formen una unitat geològica de notable entitat i complexitat. Ambdues formen un conjunt d’immillorable interès natural i d’una enorme extensió, constitueixen una zona de relleu molt complex, de transició entre el Sistema Mediterrani Català i el Sistema Ibèric. L’espai és un recull de diversitat i singularitat de les terres del migjorn català, situades a l’extrem meridional del sistema Mediterrani. La peculiar situació geogràfica i la seva entitat fisiogràfica contribueixen a fer d’aquest espai un dels de més interès per a Catalunya. Conserva una especial diversitat i singularitat dins una àrea de transició entre les muntanyes ibèriques i les serres litorals catalanes. Es poden distingir diversos estatges de vegetació perfectament diferenciats, des dels paisatges mediterranis meridionals a la base de les muntanyes fins als submediterranis de les parts altes, amb una diferenciació entre un vessant marítim més humit i un vessant occidental més sec. La fauna contrasta pel caràcter acusadament meridional lligat al de les terres ibèriques i al de les serres llevantines, i elements septentrionals que assoleixen una posició extrema en aquestes muntanyes. Constitueixen un punt d’unió entre les terres més septentrionals (territori pirinenc) i els meridionals (territori ibèric). La gran extensió d’àrees naturals més o menys ben conservades han permès el desenvolupament i supervivència de grans aus rapinyaires. Els mamífers també mantenen alguns poblaments importants a la zona, amb la presència d’algunes espècies molt rares o desaparegudes en terres properes. Aquest és el cas de la cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispànica) que manté als Ports un dels reductes més importants d’aquesta espècie dins els Països Catalans.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430069
Aldover
3.19 ha
430081
Alfara de Carles
6109.93 ha
430189
Arnes
3692.59 ha
430192
Ascó
5.66 ha
430252
Benifallet
1996.24 ha
430265
Benissanet
898.93 ha
430326
Bot
1048.29 ha
430445
la Sénia
7464.83 ha
430483
Corbera d'Ebre
727.5 ha
430521
Xerta
6.87 ha
430568
la Fatarella
56.52 ha
430635
la Galera
39.06 ha
430640
Gandesa
1774.29 ha
430712
Horta de Sant Joan
6644.18 ha
430770
Mas de Barberans
3697.11 ha
430846
Miravet
902.07 ha
430939
Móra d'Ebre
1541.94 ha
431021
Paüls
2409.91 ha
431068
el Pinell de Brai
2057.84 ha
431172
Prat de Comte
1824.48 ha
431212
Rasquera
28.41 ha
431331
Roquetes
6533.79 ha
431554
Tortosa
2128.46 ha
431567
Ulldecona
0.05 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
ASF
Aligars-Serra Fulletera
PNC
Serres de Pàndols-Cavalls
PTT
els Ports
SLB
Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera

Figures de protecció especial que inclou
Parc Natural dels Ports
Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. pendent confirmació
3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) pendent confirmació
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
2 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
7,92 ha
0,02
6,28
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
4090 Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis segura
866,8 ha
1,68
70,57
5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura
765,92 ha
1,48
7,57
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura
1882,13 ha
3,64
31,44
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
1802,52 ha
3,49
7,1
6110* Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*) pendent confirmació
6170 Prats calcícoles alpins i subalpins pendent confirmació
6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) segura
11,84 ha
0,02
0,12
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
1120,62 ha
2,17
6,3
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
25,56 ha
0,05
7,41
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya segura
0 ha
0
0
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) segura
1,84 ha
0
0,05
7210* Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) segura
0,3 ha
0
0,09
7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) pendent confirmació
8110 Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae) segura
2,27 ha
0
0,94
8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura
416,67 ha
0,81
24,51
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
2616,23 ha
5,06
14,33
8310 Coves no explotades pel turisme pendent confirmació
9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles segura
81,83 ha
0,16
0,76
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
48,54 ha
0,09
0,72
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
93,4 ha
0,18
19,59
9340 Alzinars i carrascars segura
5051,61 ha
9,77
2,33
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
6109,88 ha
11,82
11,88
9540 Pinedes mediterrànies segura
7210,01 ha
13,95
2,64
9580* Boscs mediterranis de Taxus baccata (*) segura
12,36 ha
0,02
83,12

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1036 Macromia splendens
3 nº UTM10
100
1041 Oxygastra curtisii
4 nº UTM10
17,39
1044 Coenagrion mercuriale
2 nº UTM10
7,41
1065 Euphydryas aurinia
2 nº UTM10
4,17
1075 Graellsia isabelae
18846,29 ha
6,32
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1092 Austropotamobius pallipes
21,08 km
2,13
1126 Chondrostoma toxostoma
15 nº UTM10
15,15
1127 Rutilus arcasii
1 nº UTM10
25
1221 Mauremys leprosa
1 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
46060,3 ha
3,35
1304 Rhinolophus ferrumequinum
51670,49 ha
1,92
1305 Rhinolophus euryale
39421,18 ha
3,89
1307 Myotis blythii
36399,06 ha
6,08
1308 Barbastella barbastellus
34270,15 ha
8,23
1310 Miniopterus schreibersii
3 nº UTM10
3,7
1321 Myotis emarginatus
35170,44 ha
3,13
1324 Myotis myotis
50114,26 ha
4,18
1355 Lutra lutra
87,96 km
2,55
1707 Atropa baetica
5,61 ha
100

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  6420
  92D0
  - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients Gomphus graslini
  Macromia splendens
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 6420
  92D0
  3250
  - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 6420
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Rutilus arcasii
  Oxygastra curtisii
  Austropotamobius pallipes
  Chondrostoma toxostoma
  Gomphus graslini
  Macromia splendens
  - Protecció íntegra de les coves d'alt valor natural i geològic. 8310
  - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3250
Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de petits rodals madurs, deixant-los en evolució natural. 9530*
Vigilància
  - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris Atropa baetica
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3250
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
  - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts Barbastella barbastellus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Accions de conservació ex-situ
  - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals Atropa baetica
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie Rutilus arcasii
  Oxygastra curtisii
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió d'espècies sobreabundants
  - Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 9580*
  - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat Atropa baetica
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Coordinació de les mesures sobre aquesta espècie amb les de Macromia splendens, ja que presenta uns requeriments d'hàbitat molt similars. Gomphus graslini
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 4090
  5110
  5210
  5330
  6220*
  6420
  - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents. 6420
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Rutilus arcasii
  Oxygastra curtisii
  Austropotamobius pallipes
  Chondrostoma toxostoma
  Gomphus graslini
  Macromia splendens
  6420
  92D0
  3250
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
  - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie Myotis myotis
  Myotis emarginatus
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
Conservació de sòls
  - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 6420
Conservació de processos - geològics
  - Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). 8310
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.). 8130
  8210
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis myotis
  Myotis blythii
  Myotis emarginatus
  Rhinolophus euryale
  Rhinolophus hipposideros
  - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 8210
  - Regulació de la presència humana a les coves. 8310
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
  - Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plages per a pins (principalment processionària), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor Graellsia isabelae
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  9580*
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9530*
  9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa Barbastella barbastellus
  Myotis myotis
  Myotis emarginatus
  9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Oxygastra curtisii
  - Foment de la presència d'altres espècies d'arbres caducifolis en l'estrat arbori de les masses. 9530*
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  9580*
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9530*
  9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9530*
  9540
  9580*
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
  - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix). 5110
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 4090
  6220*
  6420
  - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs. 8130
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie Rutilus arcasii
  Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie Rutilus arcasii
  Atropa baetica
  Chondrostoma toxostoma
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 4090
  5110
  5210
  5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9530*
  9540
Cartografia temàtica
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi. 9580*
  - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie Graellsia isabelae
  Gomphus graslini
  Macromia splendens