ES5140015-Riu Siurana i planes del Priorat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 2879,17 ha
Superfície LIC:
2.879,17 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.879,17 ha
Superfície en la regió:
2.879,17 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Les serres del Priorat són un exemple paradigmàtic de diversitat en un espai físic relativament reduït. El patrimoni natural i paisatgístic d'aquesta zona presenta un veritable mosaic de relleus, sòls, vegetació i colors. La orografia és accidentada, ofereix alguns punts culminants i privilegiats per tenir vistes de conjunt del mosaic de cultius, clars de bosc, marges de pedra seca, vores i bancals de vinyes i oliveres, barrancs i rierols. Són per tant, un reflex del paisatge antròpic modificat des de fa mil·lennis mitjançant tècniques ancestrals de cultiu sostenible. Quant al riu Siurana, manté una vegetació de ribera ben conservada i estructurada, incloent-se dins d'aquestes comunitats alguns hàbitats d'interès comunitari. A més es pot considerar part del rebost que utilitza l'àguila cuabarrada per al seu aliment. Aquest espai és una zona de nidificació i caça de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). També, el sector de la conca del riu Siurana constitueix l’hàbitat d’espècies amenaçades, entre les quals destaca la llúdriga (Lutra lutra), el cranc de riu (Austropotamobius pallipes), i d’altres en franca regressió com el turó (Mustela putorius). També s’hi troba interessant fauna ictiològica i ornitològica.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430154
Arbolí
6.89 ha
430234
Bellmunt del Priorat
58 ha
430496
Cornudella de Montsant
32.42 ha
430555
Falset
1032.73 ha
430653
Garcia
114.2 ha
430691
Gratallops
355.55 ha
430825
el Masroig
18.24 ha
430859
el Molar
36.48 ha
430960
la Morera de Montsant
13.13 ha
431129
Poboleda
26.02 ha
431140
Porrera
1116.49 ha
431541
Torroja del Priorat
68.98 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
RSP
Riu Siurana i planes del Priorat

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura
2 localitats
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi segura
0 ha
0
0
3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
16,57 ha
0,58
7,09
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion segura
0 ha
0
0
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
33,44 ha
1,16
0,13
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
34,04 ha
1,18
0,19
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
2,65 ha
0,09
0,77
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura
6,52 ha
0,23
0,93
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) segura
0,04 ha
0
0
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
60,89 ha
2,11
0,91
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
49,38 ha
1,72
10,36
9340 Alzinars i carrascars segura
549,79 ha
19,1
0,25
9540 Pinedes mediterrànies segura
353,28 ha
12,27
0,13

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1092 Austropotamobius pallipes
12,43 km
1,26
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
2200,63 ha
0,16
1303 Rhinolophus hipposideros
3 colònies no rellevants
0,16
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2879,17 ha
0,11
1321 Myotis emarginatus
2196,62 ha
0,2
1355 Lutra lutra
11,18 km
0,32

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1041 Oxygastra curtisii
2 nº UTM10
8,7
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1065 Euphydryas aurinia
1 nº UTM10
2,08
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1305 Rhinolophus euryale
8,35 ha
0
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1316 Myotis capaccinii
183,34 ha
0,22
1324 Myotis myotis
2789,7 ha
0,23
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  92D0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92D0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. Austropotamobius pallipes
  Myotis capaccinii
  Lutra lutra
  3270
  - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat. 3270
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 3270
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
  - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie Lutra lutra
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
  - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Austropotamobius pallipes
Control d'espècies exòtiques
  - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes Austropotamobius pallipes
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Austropotamobius pallipes
  3270
  92D0
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
Regulació de l'ús públic
  - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie Lutra lutra
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Myotis capaccinii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió Myotis capaccinii
  Lutra lutra
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540