ES5140016-Tossal de Montagut

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 1290,16 ha
Superfície LIC:
1.290,16 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
1.290,16 ha
Superfície en la regió:
1.290,16 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
El Tossal de Montagut és una muntanya de 396 metres que es troba als municipis de Tivissa a la comarca de la Ribera d'Ebre i de l'Ametlla de Mar a la comarca del Baix Ebre. És un espai de petites dimensions entre Sant Jordi d’Alfama, Rasquera i el Perelló. Representa una elevació del terreny que assoleix els 369 metres, amb espadats calcaris de petites dimensions, que resalta sobre les planes cultivades que l'envolta. La vegetació és típicament mediterrània amb grans superfícies de matollars termomediterranis (degut a recorrent incendis forestals), pinedes seques i pradells de teròfits. En aquest espai hi nidifica l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430136
l'Ametlla de Mar
561.53 ha
431042
el Perelló
645.78 ha
431508
Tivissa
82.85 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
TMT
Tossal de Montagut

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
156,46 ha
12,13
0,62
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
3,31 ha
0,26
0,02
9540 Pinedes mediterrànies segura
434,2 ha
33,65
0,16

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1290,16 ha
0,05
1307 Myotis blythii
928,8 ha
0,16
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23
1324 Myotis myotis
1290,16 ha
0,11
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
Aprofitament sostenible Forestal
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540