ES5140018-El Montmell-Marmellar

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 9333,27 ha
Superfície LIC:
9.333,27 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
9.333,27 ha
Superfície en la regió:
9.333,27 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
La serra del Montmell pertany a la serralada Prelitoral, i està situada a la capçalera de la comarca del Baix Penedès. Els cims més importants són: la Talaia (861 m) des d'on, si el dia acompanya, es veuen el mar, el cap de Salou, les muntanyes de Prades, el Montagut, les muntanyes de Montserrat i Collserola; la Creu (800 m) i el Puig del Castellot (781 m). Aquest espai de roca calcària constitueix una remarcable singularitat orogràfica d'especial interès paisatgístic. El paisatge és totalment mediterrani, entre les últimes irradiacions de la màquia litoral de garriga i margalló i l'alzinar litorals amb marfulls amb enclavaments relíctics pel seu bon estat de conservació. La fauna, característica de les serres pre-litorals, presenta elements predominantment mediterranis. En l'espai es localitza una zona de nidificació de Hieraaetus fasciatus. Presència d'algunes espècies singulars de fauna invertebrada (Bythinella alonsae).

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
080654
Castellví de la Marca
666.25 ha
081688
Pontons
165.01 ha
082270
Sant Martí Sarroca
248.57 ha
082883
Torrelles de Foix
524.02 ha
430017
Aiguamúrcia
662.5 ha
430287
la Bisbal del Penedès
1153.82 ha
430901
el Montmell
4915.02 ha
431378
Sant Jaume dels Domenys
770.63 ha
431704
Vila-rodona
227.47 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
MML
El Montmell-Marmellar

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3140 Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp. segura
0 ha
0
0
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars pendent confirmació
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
655,8 ha
7,03
2,58
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
478,79 ha
5,13
2,69
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0 ha
0
0
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura
5,07 ha
0,05
0,03
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
2,04 ha
0,02
0,03
9340 Alzinars i carrascars segura
498,28 ha
5,34
0,23
9540 Pinedes mediterrànies segura
1903,49 ha
20,39
0,7

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
2 nº UTM10
4,55
1302 Rhinolophus mehelyi
1 nº UTM10
50
1304 Rhinolophus ferrumequinum
9333,27 ha
0,35
1307 Myotis blythii
2118,9 ha
0,35
1310 Miniopterus schreibersii
4 nº UTM10
4,94
1321 Myotis emarginatus
4909,83 ha
0,44

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1044 Coenagrion mercuriale
1 nº UTM10
3,7
1221 Mauremys leprosa
2 nº UTM10
1,52
1303 Rhinolophus hipposideros
7307,58 ha
0,53
1305 Rhinolophus euryale
7272,28 ha
0,72
1323 Myotis bechsteinii
1 nº UTM10
14,29
1324 Myotis myotis
9245,49 ha
0,77
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Adquisició de drets d'aprofitament
  - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats Myotis bechsteinii
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 5330
  6220*
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
  Rhinolophus mehelyi
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 9340
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9340
  9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura Myotis bechsteinii
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9340
  9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9340
  9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9340
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9340
  9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9340
  9540
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 6220*
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9340
  9540
Construcció o adequació d'infraestructures
  - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie 5330
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540