ES5140019-Riu Gaià

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya litoral
Àmbit:
terrestre 2990,23 ha
Superfície LIC:
2.990,23 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.990,23 ha
Superfície en la regió:
2.990,23 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Aquest espai avarca el riu Gaià des del seu pas per Vila-rodona i l’Albereda de Santes Creus, fins a la seva desembocadura. Conté una mostra representativa de la vegetació de ribera del migjorn de Catalunya. Els boscos de ribera de Santes Creus tenen valors científics, i són elements paisatgísticament valuosos i d’indiscutible valor estètic i social. Els boscos de ribera de Santes Creus són representats per una veritable albereda (Vinco-Populetum albae), en contacte, però, amb fragments d'omeda (Lithospermo-Ulmetum mino¬ris) a la apart de l’interior, de vegades indestriables i amb una salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae) a la llera del riu sotmesa a l’embat de l’aigua. La fauna vertebrada que pobla aquest espai és interessant, destacant algunes espècies íctiques com el barb cua-roig (Barbus haasi), la bagra (Leuciscus cephalus), l’anguila (Anguilla anguilla), o la serp de collaret (Natrix natrix). També s’hi troben ocells lligats a aquests ambients, com l’oriol (Oriolus oriolus) i altres.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430017
Aiguamúrcia
23.55 ha
430120
Altafulla
0.36 ha
430347
Bràfim
0.36 ha
430430
el Catllar
164.11 ha
430897
Montferri
368.53 ha
431227
Renau
513.62 ha
431264
la Riera de Gaià
25.29 ha
431359
Salomó
578.86 ha
431444
la Secuita
16.79 ha
431482
Tarragona
5.38 ha
431649
Vespella
704.17 ha
431652
Vilabella
558.38 ha
431704
Vila-rodona
30.82 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
SCA
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) segura
0 ha
0
0
3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes segura
0 ha
0
0
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura
2,87 ha
0,1
0,01
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,78 ha
0,03
0,23
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
58,47 ha
1,96
0,87
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) segura
11,4 ha
0,38
2,39
9540 Pinedes mediterrànies segura
480,59 ha
16,07
0,18

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1221 Mauremys leprosa
3 nº UTM10
3,03
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2990,23 ha
0,11
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2 colònies no rellevants
0,11

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1310 Miniopterus schreibersii
2 nº UTM10
2,47
1324 Myotis myotis
2987,85 ha
0,25
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Gestió preventiva
  - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 92A0
  92D0
  - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. 92A0
  92D0
  - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal. 92A0
Redacció de Plans
  - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat. 92A0
Control d'espècies exòtiques
  - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat. 92A0
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
  - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 92A0
  92D0
Restauració d'àrees degradades
  - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 92D0
Regulació de l'ús públic
  - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii
Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 92A0
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540