ES5140021-Obagues del riu Corb

1. INFORMACIÓ GENERAL

Regió biogeogràfica:
Mediterrània    
Tipologia:
Espais de muntanya interior
Àmbit:
terrestre 2270,12 ha
Superfície LIC:
2.270,12 ha
Superfície en la regió Mediterrània:
2.270,12 ha
Superfície en la regió:
2.270,12 ha
           


Localització
Font: SENP (2012)
Descripció
Petit espai de relleus suaus, que forma part de les serres que tanquen la baixa plana de la Depressió central occidental catalana. L'espai acull alguns elements propis de rouredes dins el país de la carrasca, amb pinedes de pi blanc i matolls calcícoles de romaní i bruc blanc (Erica arborea). L'interès de les obagues del Riu Corb és que representa una de les localitzacions més extremes i meridionals de les rouredes submediterrànies de roure de fulla petita (Quercus faginea) que penetren en aquest territori a través de l'altiplà segárric. La presència d'elements submediterranis i euro-siberians dins un país eminentment sec i continental constitueix per si mateix una notable singularitat botànica. Presència de Melampyrum cristatum.

Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície en l'espai
430461
Conesa
560.67 ha
430614
Forès
0.09 ha
430733
Llorac
258.14 ha
431016
Passanant
194.87 ha
431397
Santa Coloma de Queralt
33.52 ha
431439
Savallà del Comtat
692.38 ha
431592
Vallfogona de Riucorb
530.44 ha

Espais del Pla d'Espais d'Interès Natural
CODI Nom
COR
Obagues del Riu Corb

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D'INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d'Interès Comunitari presents a l'espai (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom Dades presència
Element Clau
Superfície en l'espai
% superficie espai
% regió
6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) segura
33,15 ha
1,46
0,19
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion segura
0,57 ha
0,03
0,17
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) segura
206,38 ha
9,09
0,9
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura
1,19 ha
0,05
0,02
9340 Alzinars i carrascars segura
21,21 ha
0,93
0,01
9530* Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) segura
141,26 ha
6,22
0,27
9540 Pinedes mediterrànies segura
438,17 ha
19,3
0,16

Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1088 Cerambyx cerdo
1 nº UTM10
2,27
1304 Rhinolophus ferrumequinum
2270,12 ha
0,08
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1,23

Espècies d'Interès Comunitari de presència probable a l’espai (Annex II Directiva 92/43, d'Hàbitats)
Codi Nom
Element Clau
Superfície/longitud en espai
% sup. espai
% sup. regió
1078 Callimorpha quadripunctaria
1 nº UTM10
2,5
1324 Myotis myotis
330,17 ha
0,03
Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.

3. CONSERVACIÓ

Objectiu marc:  Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació: Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau

Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai (abans d'aplicar-les cal assegurar que siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al conjunt de la regió mediterrània)

Aprofitament sostenible Forestal
  - Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 9240
  - Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 9540
  - Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
  - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9240
  - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 9540
  - Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 9240
  - Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
  - Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis 9540
  - Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9240
  9540
  - Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l'hàbitat. 9540
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
  - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 9540
  - Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 9540
Prevenció i lluita contra incendis
  - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540