Alosa fallax (Alosa spp.)

Saboga

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La Saboga és un peix de mida mitjana, que fa de 25 a 40 cm de llargada mitjana i un pes de 500 gr de mitjana, fins a 3 kg com a màxim. Passa la major part de la seva vida al medi marí, en àrees costaneres del litoral mediterrani. Penetra als trams baixos dels rius a la primavera, al mes d’abril, formant esbarts nombrosos, on fresa de maig a juny en àrees de corrent fort i fons sorrencs i pedregosos, quan la temperatura de l’aigua supera els 18ºC. S’alimenta de larves d’insectes, crustacis petits, cucs i macròfits.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Ordeix et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
A Catalunya s’endinsa al riu Fluvià i a l'Ebre, on arriba fins a la presa de l’Assut de Xerta, a més de 40 km de la desembocadura. Aquest obstacle no la deixa desplaçar riu amunt, com havia fet fins a la primera meitat de segle XX, quan encara es pescava amb finalitats comercials a la Ribera d’Ebre: a Tivenys, Miravet i Xerta.
Font: SBiPA (2013) i CERM (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
4,19 km
3,26
6,75
6,75
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
11,42 km
3,33
18,4
18,4
ES5120021 - Riu Fluvià absent
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
3,11 km
11,6
5,01
5,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava - Alteració del fons del curs fluvial.
0
F02
Sobrepesca.
Doadrio (2001)
F06
Pesca furtiva.
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Doadrio (2001)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Peixos al·lòctons.
Doadrio (2001)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Doadrio (2001)
J02.05.05
Petits projectes hidroelèctrics, preses - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Ordeix et al. (2010)
J02.12
Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Doadrio (2001)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Ordeix et al. (2010)
Observacions
Al Fluvià només hi ha hagut captures esporàdiques en els últims anys (Moreno-Amich et al, 1996)
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Doadrio (2001)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
65 km
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
Redacció de Plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
P - Millora de l'estat de les zones de reproducció potencials de l'espècie en tot el curs baix del riu
P - Conservació de les zones conegudes de posta regular de l'espècie
Restauració d'àrees degradades
- Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
MARM (2011)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Pesca elèctrica en 100 m de riu
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
De 3 a 5 anys (tardor)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (km linials)
Unitats:
Km
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
De 3 a 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: