Atropa baetica (Atropa baetica)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta herbàcia perenne, glabra amb tiges erectes de fins a 1 m. Fulles simples, enteres, esparses, limbe de fins a 16x9 cm ovato-lanceolat. Flors hermafrodites, actinoformes, solitàries i de color groc. Tenen la corol·la de 16-29 mm dividida en 5 lòbuls ovats, més curts que el tub. Té 5 estams. La baia de 6-17 mm és d'un porpra fosc o negre.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
5,61 ha
0
100
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
328 tiges floríferes
Any de l'estima:
2007
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
L'any 2008 es coneixen 13 petits nuclis poblacionals propers entre ells, tot i que alguns feien referència a un únic individu. Es poden arribar a una quarentena de tiges floríferes per individu, al ser una herba rizomatosa.

Distribució
A Catalunya només es coneix al massís dels Ports, en 5 petites àrees properes a la muntanya de Caro.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
5,61 ha
0,01
100
100
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
Sáez et al. (2010)
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Sáez et al. (2010)
G01.08
Excessiu trepig, en especial d'excursionistes, naturalistes i fotògrafs amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de la compactació del sòl.
Sáez et al. (2010)
K01
Processos estocàstics en poblacions petites, fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
Sáez et al. (2010)
K01.01
Erosió
PCSB (2010)
K03.04
Depredació (fauna) - Per altes densitats d’ungulats salvatges o per fitòfags com Ephippigerida areolaria.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
2004-2008
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
No és fàcil de comptar els individus, ja que al ser una herba rizomatosa, pot arribar a una quarentena de tiges floríferes per individu,
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
6 ha
SECUNDARIS
-
Incrementar el nombre de peus dins l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Vigilància
P - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Accions de conservació ex-situ
P - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Sáez et al. 2010
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. de tiges floríferes/m2
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual (juny)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: