Austropotamobius pallipes (Austropotamobius pallipes)

Cranc de riu

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El cranc de riu és de color marró-oliva amb pinces més pàlides (pallipes, significa "potes pàlides"). Pot arribar a fer 12 cm de llarg. Viu en rius i llacs entre 8,5 i 22 °C. Mascle i femella s'acoplen abans de la hibernació. La femella pon entre 40 i 80 ous que protegeix amb el seu cos fins que eclosionen a la primavera. Aquest artròpode pot arribar a viure uns 10 anys.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
989,11 km
53,26
93,85

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Gázquez-Prat & Olmo-Vidal (2005)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
De distribució àmplia a la regió mediterrània, es troba principalment en rieres dels Prepirineus, en serres del Prelitoral i del Sistema Transversal, des de l'Alt Empordà als Ports de Tortosa.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5110001 - Massís del Montseny segura
42,7 km
5,8
4,32
4,05
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
65,19 km
10,18
6,59
6,19
ES5110009 - Riera de Merlès segura
5,94 km
5,73
0,6
0,56
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
5,12 km
1,17
0,52
0,49
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
61,68 km
11,9
6,24
5,85
ES5110021 - Riera de la Goda segura
7,6 km
94,41
0,77
0,72
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
12,31 km
23,06
1,24
1,17
ES5110023 - Riera de Clariana segura
5,4 km
40,48
0,55
0,51
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
47,52 km
4,9
4,8
4,51
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
17,53 km
4,87
1,77
1,66
ES5120012 - Les Guilleries segura
15,62 km
4,39
1,58
1,48
ES5120014 - L'Albera segura
5,26 km
1,29
0,53
0,5
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
9,91 km
15,38
1
0,94
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
2,81 km
6,36
0,28
0,27
ES5120020 - Riu Llémena segura
1,8 km
5,45
0,18
0,17
ES5120021 - Riu Fluvià segura
18,18 km
12,38
1,84
1,72
ES5120029 - Riu Brugent segura
0,76 km
5,16
0,08
0,07
ES5130003 - Alt Pallars segura
0,73 km
0,04
0,07
0,07
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan absent
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
6,56 km
1,42
0,66
0,62
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
7,07 km
0,89
0,71
0,67
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
0,51 km
45,54
0,05
0,05
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
1,64 km
1,45
0,17
0,16
ES5130028 - Ribera Salada segura
18,51 km
11,73
1,87
1,76
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
22,65 km
11,31
2,29
2,15
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
74,14 km
9,66
7,5
7,03
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
21,08 km
1,47
2,13
2
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
12,43 km
10,46
1,26
1,18
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
36,19 km
6,52
3,66
3,43
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Bases para la conservación de las EIC de España Dolent
Espanya
VVAA (2010)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill d'Extinció
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava
Alonso (2010)
F02.03
Transmissió de malalties i augment de peixos depredadors.
0
F03.02
Captura i apropiació d'animals (terrestres)
F03.02.03
Trampeig, ús de verins, caça furtiva
Alonso (2010)
G01.01.02
Esports d’aventura aquàtics en rius.
0
H01
Contaminació d'aigües superficials.
Alonso (2010)
I01
Espècies invasores: cranc roig americà (Procambarus clarkii) i cranc senyal (Pacifastacus leniusculus).
Alonso (2010)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
J02.05
Reducció dels cabals dels rius.
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.
Alonso (2010)
K03.04
Depredació massiva per visó americà i peixos que han estat introduits per la pràctica de la pesca esportiva.
K04.03
Afanomicosis.
Alonso (2010)
M01.02
Forts períodes de sequera.
Alonso (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2001-2005
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Gázquez-Prat & Olmo-Vidal (2005)
Observacions
nº de poblacions al 2001:67; nº de poblacions al 2005: 37.També hi ha dades del P.N. de l’Albera de referències.Beneiam (20007). Estudi de seguiment de l’estat de conservació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) al PNIN de l’Albera
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 10% la distribució coneguda
Estat de conservació favorable:
1088 km
SECUNDARIS
-
Mantenir i conservar l’estructura de l’hàbitat on viu i la seva dinàmica ecològica
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Vigilància
- Establiment de programes de control continu, vetllant especialment per la conservació de l'hàbitat i la disminució del furtivisme
Redacció de Plans
P - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
- Consolidació del programa de cria en captivitat
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació puntual de poblacions de crancs de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes
P - Establiment d'un protocol per evitar propagació de crancs introduïts dins de l'àrea potencialment recuperable pel cranc autòcton, actuant sobre els mecanismes que afavoreixen la seva dispersió i sobre la gestió de la pesca
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Formació i capacitació professional
- Creació d'un programa d'informació dins el sector d'aquariofília sobre la normativa i riscos de la comercialització en viu de crancs
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de l'establiment de noves piscifactories d'espècies exòtiques que puguin ser transmissores de patògens o paràsits que afecten les poblacions natives
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Seguiment ecològic
P - Seguiments sanitaris de la població de cranc de riu
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
PCSB (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'agiua
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
MARM (2011)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'agiua
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Quilòmetres de riu on l'espècie és present
Unitats:
km
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: