Boleum asperum (Boleum asperum)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Petit arbust molt ramificat, híspid, amb pèls simples. Planta alta de fins a 40 cm. Fulles de 6-30x2-4,5 mm, lineals-lanceolades sèssils. Flors hermafrodites, cruciformes, disposades en raïms densos. Té quatre sèpals de 5-10 mm i quatre pètals de 11-16 mm grocs i lliures.Viu en matollars xerofítics en substrat margós, guixós o calcari. Es troba en vessants de fort pendent de sòls pobres (100-200 m d'altitud).

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
1250 Individus
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Pel mateix any existeix un cens de Conesa (2010) en el què es parla de 1361 individus.

Distribució
És un endemisme de la depressió de l'Ebre. A Catalunya tant sols es coneix en una petita zona prop de la Granja d'Escarp (Segrià).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
11,27 ha
1,48
97,32
97,32
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Sáez et al. (2010)
D01
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Sáez et al. (2010)
F04
Recol·lecció i recollida de plantes
Sáez et al. (2010)
G01.08
Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de compactació del sòl.
Sáez et al. (2010)
K01
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
CTFC (2011)
K01.01
Erosió - Increment de la freqüencia normal d'esllavissades i desprendiment del sòl.
PCSB (2010)
L09
Incendis forestals.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
12 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació
Accions de conservació ex-situ
P - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de l’efecte del pastoreig i els incendis en aquesta espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (maig)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: