Buxbaumia viridis (Buxbaumia viridis)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Espècie de molsa que forma part de comunitats saprobiolignícoles. Viu en soques en descomposició d'avet, pi negre i pi roig. Fil·lidis imperceptibles, ciliats i efímers. Càpsula grossa, asimètrica, de boca molt estreta i de base ampla; la capa externa de la cara superior de l'urna es desprèn i les restes formen una fina membrana al voltant de la càpsula madura. En B. aphylla la cara superior i inferior de l'urna estan separades per un marge engruixit, brillant i bru vermellós, sense membrana al voltant de la càpsula.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
11 ha
0,29
100
11,45

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
A Catalunya l'espècie es distribueix fonamentalment a la regió alpina. Amb el coneixement actual, a la regió mediterrània només es localitza al Montseny, on s'ha retrobat recentment.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5110001 - Massís del Montseny segura
11 ha
100
11,45
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Estratègia per la conservació de la biodiversitat Amenaçada
Catalunya
ICHN (1999)
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya - proposta de modificació Vulnerable
Catalunya
SBiPA (2012a)
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya Vulnerable
Catalunya
DMAH (2008b)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
Gispert i García-Perea (2004)
A04
Pasturatge
Rothero (2008)
B02.01
Reforestacions inadequades.
VVAA (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de maduresa de l'hàbitat.
Rothero (2008)
K01.01
Erosió
K01.03
Dessecació - Canvis en les condicions d'humitat en torrents i boscos on l'espècie és present.
M01.02
Períodes de sequera que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.

Tendència de l'espècie
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
11 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència de fusta morta vella (20-30 anys) a terra en zones arreserades i humides de forma continua
- Aplicació de mesures per eliminar puntualment les molses presents en determinades soques i fusta en zones favorables per afavorir la implantació de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions hídriques i d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui present
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Recompte en parcel·les
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)