Caretta caretta (Caretta caretta)

Tortuga babaua

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La tortuga babaua té un cap relativament gran; cinc escames vertebrals i cinc laterals. Al Mediterrani, quan arriba a l’edat adulta la closca li mesura de mitjana uns 90 cm i pesa menys de 100 kg. El dors és bru vermellós, amb ratlles de color bru fosc, que es perden en envellir l'animal. La part ventral és groguenca.Normalment viuen en aigües profundes, però també apareixen a prop de la costa. La seva dieta és variada, consisteix en crustacis diversos, bivalves, equinoïdeus, meduses i també algunes algues. Al Mediterrani hi conviuen dues poblacions separades espacialment; la població que cria al Mediterrani oriental i la població del Mediterrani nord-occidental, que bàsicament es constituïda per juvenils i subadults de la població que es reprodueix a les costes atlàntiques americanes però que passen llarg temps al Mediterrani. La nidificació al litoral ibèric és molt esporàdica; i els exemplars que es reprodueixen al Mediterrani acostumen a anar cap al Mediterrani oriental: les platges de posta més importants són a Grècia però també n'hi ha a Turquia, Israel, Egipte, Líbia, Xipre, etc. En menor grau, també hi ha nidificació a Itàlia.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
29 nº UTM10
8,5
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada (reproductora)
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Haro et al. (2012)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
Espècie de reproducció irregular o esporàdica a Catalunya. A finals d’agost de 2006 va criar a Premià de Mar i el 2011 a la desembocadura del Tordera a Malgrat de Mar. També hi ha una dada de 1990 d'un juvenil recent sortit de l'ou al Delta de l'Ebre (Llorente et al. 1990). Segons Gómez de-Segura et al. (2006), a partir de censos visuals des de l'aire, s'han contat 19.000 exemplars en el territori comprès pel litoral Valencià, les Columbretes i el mar del Delta de l'Ebre.

Distribució
Es distribueix al llarg de la plataforma continental catalana i es compta amb observacions (avaraments d'exemplars vius i morts) prop de la costa, des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre (sobretot de juvenils). Les dades disponibles, indiquen una forta concentració d'observacions i avaraments a les costes del delta de l'Ebre, tan a mar obert com a l'interior de les badies, particularment al Montsià, atès el paper de la badia dels Alfacs com a indret de concentració hivernal.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà probable
2 nº UTM10
6,9
6,9
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
7 nº UTM10
24,14
24,14
ES0000146 - Delta del Llobregat probable
2 nº UTM10
6,9
6,9
ES5110013 - Serres del Litoral central probable
4 nº UTM10
13,79
13,79
ES5110017 - Costes del Maresme probable
1 nº UTM10
3,45
3,45
ES5110020 - Costes del Garraf segura
4 nº UTM10
13,79
13,79
ES5120007 - Cap de Creus segura
4 nº UTM10
13,79
13,79
ES5120014 - L'Albera probable
1 nº UTM10
3,45
3,45
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
2 nº UTM10
6,9
6,9
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter probable
1 nº UTM10
3,45
3,45
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
3 nº UTM10
10,34
10,34
ES5140004 - Sèquia Major probable
1 nº UTM10
3,45
3,45
ES5140007 - Costes del Tarragonès probable
2 nº UTM10
6,9
6,9
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill d'Extinció
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01.02
Extracció de sorres per refer platges. Pèrdua d'hàbitat d'alimentació.
De Haro (2007)
E01
Zones urbanes, assentaments urbans - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.
Haro et al. (2012)
F02
Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics - Colisions amb les embarcacions.
Marco et al. (2009)
F02.01.02
Pesca amb xarxes de deriva o pelàgiques - Captura accidental per part de les flotes pesqueres.
Haro et al. (2012)
F03.02
Captura i apropiació d'animals (terrestres)
Haro et al. (2012)
G01.01
Ampliació o creació de nous dics, ports i infraestructures nàutiques.
CTFC (2011)
G02.08
Càmping i caravanes - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.
CTFC (2011)
H01
Contaminació d'aigües marines.
Marco et al. (2009)
H03.03
Ingesta de plàstics i altres residus (hidrocarburs, hams de pesca, etc..)
Marco et al. (2009)
H06.02
Il·luminació artificial a les platges.
Marco et al. (2009)
J02.01.02
Ocupació de terres guanyant-les al mar, estuaris o marismes - Pèrdua d'hàbitat de nidificació.
CTFC (2011)
M01.07
Canvis en el nivell del mar - L'augment del nivell del mar, l'increment de l'erosió de les platges o de la freqüència i intensitat de grans tempestes o marees extremes poden afectar negativament la reproducció de les tortugues marines.
Marco et al. (2009)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Font:
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
0
Font:
Marco et al. (2009)
Observacions
L'any 2000 es feu una estima al litoral mediterrani espanyol d'unes 25.000 tortugues capturades accidentalment per activitats pesqueres (Camines i Valeiras, 2003).
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda de cria i manteniment de la zona d'hivernada del Delta de l'Ebre
Estat de conservació favorable:
30 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Mantenir i conservar l’estructura de l’hàbitat on viu i la seva dinàmica ecològica

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Disminució de la contaminació marina (deixalles i residus químics)
- Limitació dels usos a les àrees d'hivernada
Delimitació
- Delimitació de les àrees amb presència de femelles o postes per a evitar usos indeguts
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació i millora de la naturalitat de les platges
- Conservació dels hàbitats marins que utilitza per la seva alimentació
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Il·luminació amb llums LED de color vermell o ambre, “invisible” per a les tortugues marines
Aprofitament sostenible Pesquer
P - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes.
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
MARM (2011)
Indicador:
Nre individus/transsecte
Unitats:
Nre individus/km vistos des del màstil del vaixell i a 4km de costat
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
De Haro (2007)
Indicador:
Nre nius o femelles/km
Unitats:
Nre. Femelles i nius a la platja
Metodología:
Transsectes lineals a la platja
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual (juny, juliol i agost)
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
0
Indicador:
Individus que apareixen a les platges
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Registre de la xarxa de rescat de fauna marina (SBPA)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Marco et al. (2009)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus vistos/km2
Metodología:
Transsectes aèris
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)