Cobitis taenia (paludicola) (Cobitis taenia)

Llopet de riu

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El llopet comú o raboseta fa de 8 a 10 cm de llargada, 15 cm com a màxim. De cos allargat, presenta típicament quatre fileres de taques fosques i arrodonides. Viu a les parts baixes i mitjanes dels rius, a trams amb poc corrent, fons amb graves, sorra i vegetació. També s’estableix a petites llacunes, ullals, surgències subterrànies d’aigües netes, dolces i amb una temperatura bastant constant. Típic de fons, bentònic, fresa des del mes de maig fins al juliol. S’alimenta de microcrustacis com cladòcers, copèpodes i larves d’insectes.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
33,3 ha
0
10,51
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Ordeix et al. (2010)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:

Distribució
A Catalunya només es distribueix per la conca de l’Ebre, en algunes localitats del Montsià, Ullals de Baltasar i Ullals de la Carrova. en aquesta darrera localitt no es troba des de 1998.
Font: BDBC (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
1,97 ha
0
5,92
5,92
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
1,53 ha
0,31
4,59
4,59
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional probable
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava - Alteració del fons del curs fluvial o dels ullals.
F02.03.01
Captura d'esquer - Ús de l'espècie com a peix viu per a la pesca esportiva.
Ordeix et al. (2010)
F06
Pesca furtiva.
CTFC (2011)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Doadrio (2001)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Peixos al·lòctons.
Doadrio (2001)
J02.05.05
Petits projectes hidroelèctrics, preses - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Ordeix et al. (2010)
J02.06
Extracció d'aigua per ús agrícola, industrial o urbà.
Doadrio (2001)
K03.04
Depredació (fauna) - Peixos al·lòctons.
Ordeix et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Dolenta
Font:
Ordeix et al. (2010)
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Doadrio (2001)
Observacions
Reducció al voltant d'un 20% de la seva àrea d'ocupació.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
33 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
P - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca amb esquer viu als llocs amb presència d'aquesta espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Consolidació del programa de cria en captivitat
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
- Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Ordeix et al. (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Pesca elèctrica i nanses
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anualment (tardor)
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: