Coenagrion mercuriale (Coenagrion mercuriale)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Libèl·lula que es caracteritza per la presència de dues ratlles curtes i inacabades als laterals del tòrax. El mascle té el típic patró blau i negre al tòrax i a l'abdomen i el dibuix en forma del casc del Déu Mercuri al segon segment de l'abdòmen, d'on li ve el seu nom. Les femelles normalment són verdes i negres. Tenen el pterostigma en forma romboidal amb el centre fosc. Les ales posteriors fan de 16 a 19 mm i l'abdomen d'uns 23 mm.Viu en petits corrents d'aigua neta, oxigenada i permanent, amb vegetació submergida, principalment sobre substrat calcari. També aprofita recs i sèquies amb marges naturalitzats.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
27 nº UTM10
7,92
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Verdú et al. (2011)
Qualitat de les dades:
Observacions:
Les poblacions poden ser molt denses en hàbitats favorables, comptant fàcilment 2-3 mascles per metre d'aigua en rierols i canals de reg. Es compta amb 30 localitats a Catalunya (VVAA, 2010).

Distribució
És una espècie endèmica de l'Europa occidental que a Catalunya és força comuna i ben distribuïda per tota la regió mediterrània, majoritàriament per sota els 800 m d'altitud.
Font: MAGRAMA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5110001 - Massís del Montseny absent
2 nº UTM10
7,41
7,41
ES5110005 - Sistema transversal Català probable
4 nº UTM10
14,81
14,81
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
3 nº UTM10
11,11
11,11
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5110025 - Riu Congost probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines probable
2 nº UTM10
7,41
7,41
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
3 nº UTM10
11,11
11,11
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120010 - Les Gavarres segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
ES5120012 - Les Guilleries probable
2 nº UTM10
7,41
7,41
ES5120013 - Massís de les Cadiretes probable
2 nº UTM10
7,41
7,41
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120020 - Riu Llémena probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5120021 - Riu Fluvià probable
3 nº UTM10
11,11
11,11
ES5120025 - Garriga d'Empordà segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130021 - Secans de la Noguera probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130028 - Ribera Salada probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130030 - Estanys de Basturs probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5130036 - Plans de Sió probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140003 - Ribera de l'Algars probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
2 nº UTM10
7,41
7,41
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140018 - El Montmell-Marmellar probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
ES5140023 - Secans del Montsià probable
1 nº UTM10
3,7
3,7
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie - Pèdua de canals de reg i sèquies.
Verdú et al. (2011)
H01
Contaminació d'aigües superficials.
Verdú et al. (2011)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Peixos al·lòctons depredadors de les seves larves.
CTFC (2011)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Doadrio (2001)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.
Alonso (2010)
K01
Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
Verdú et al. (2011)
K01.03
Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
Doadrio (2001)
K02.03
Eutrofització (natural) - A causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Verdú et al. (2011)
M01.02
Forts períodes de sequera.
CTFC (2011)

Tendència de l'espècie
Espanya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
2000-2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
VVAA (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
27 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims en les millors zones
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie
-
Assegurar la connectivitat entre poblacions

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Conservació dels regs i canals tradicionals i millora de la naturalitat de riberes i torrents amb poca cobertura arbòria
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
- Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Torralba-Burrial et al. A VVAA (2010)
Indicador:
Nre individus/transsecte
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Transsectes en 100 m de curs fluvial en 10-15 minuts.
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Cada 15 dies entre abril i setembre
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: A > 50
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)