Emys orbicularis (Emys orbicularis)

Tortuga d'estany

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La tortuga d'estany té la closca ovalada que no sol superar els 20 cm. La coloració és negra o marró amb taques grogues al cap, coll i extremitats, així com a les parts superiors de la closca. El plastró és groc o ataronjat i amb taques fosques de diferent grandària. Viu en masses d'aigua d'ambients mediterranis, normalment per sota els 600 m d'altitud. Se la troba en aigües netes i amb bona cobertura vegetal, ja sigui en basses, llacunes litorals, sèquies o torrents d'aigües lentes.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Rivera et al. (2011)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
Al Delta de l'Ebre on es fa un seguiment anual i es realitzen introduccions en dues zones, la població ha estat estimadael 2011 en uns 90 exemplars (Bertolero 2011). En el marc d'un projecte LIFE han estat alliberats 54 exs. a l'Alfacada

Distribució
A Catalunya, es troba preferentment en zones litorals i prelitorals, penetrant cap a l'interior per la conca del Ter, del Segre i de la Noguera Ribagorçana. De manera molt localitzada es troba al Berguedà, Cerdanya i Pallars Jussà.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
2 nº UTM10
11,11
11,11
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
6 nº UTM10
33,33
33,33
ES5110005 - Sistema transversal Català probable
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
3 nº UTM10
16,67
16,67
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac probable
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
3 nº UTM10
16,67
16,67
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
4 nº UTM10
22,22
22,22
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5140004 - Sèquia Major segura
1 nº UTM10
5,56
5,56
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
F06
Altres activitats de caça, pesca i recolecció - Captura d'exemplars per aquariofília.
Franch et al. (2007)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre
Franch et al. (2007)
I01
Espècies al·lòctones i invasores com el luci, visó americà, cranc americà, anàtides, tortugues americanes, etc.
Franch et al. (2007)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Franch et al. (2007)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Franch et al. (2007)
J02.07
Captacions d'aigua subterrània - Sobreexplotació d'aqüífers.
CTFC (2011)
J02.10
Destrucció de l'hàbitat de ribera.
CTFC (2011)
K01
Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
CTFC (2011)
K01.03
Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
Franch et al. (2007)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Franch et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Principalment sobre les postes i els nounats.
Rivera et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Rivera et al. (2011), Franch et al. (2007)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
19 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones
-
Mantenir i conservar l’estructura de l’hàbitat on viu i la seva dinàmica ecològica

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
Vigilància
- Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
P - Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Consolidació del programa de cria en captivitat
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
P - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Feo et al. (2009), Bertolero (2008)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus vistos/m2
Metodología:
Captura-recaptura utlitzant nases o gànguils
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Feo et al. (2009)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus vistos/m2
Metodología:
Estacions visuals de 10 minuts
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)