Kosteletzkya pentacarpa (Kosteletzkya pentacarpos)

Trencadalla

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta herbàcia de tija de fins a 2 m d'lacària. La tija és erecta i té pèls asteriformes de color castany. Les fulles són simples, de 4-10 x 6-12 cm, esparses, de triangulars a ovades amb 3-5 lòbuls aguts amb el marge dentat. Flors hermafrodites, actinomorfes, solitàries a l'axil·la de les fulles superiors. El calze té 5 lòbuls oblongo-ovats de 6-7x2-3 mm. Té 5 pètals lliures de 20-30 mm de color rosa-violaci.Viu en herbassars a les vores d'aiguamolls litorals.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Ocupa 6,25h a La Ricarda on s'han observat 673 individus . I en la Bassa de les Olles ocupa 1,2 ha on el nombre d'individus està entre 60 i 1.000.000 de individus. Sáez et al. (2010) La població al Delta ha estat avaluada en 182.400 exs. (Guardiola et al. 2009)

Distribució
Aquesta espècie és present en dues localitats: a les basses de les Olles al Delta de l'Ebre i a l'estany de la Ricarda al Delta del Llobregat.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
176,41 ha
0,36
78,7
78,7
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
47,71 ha
5,17
21,28
21,28
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció del microhàbitat de l'espècie
CTFC (2011)
A07
Abús de pesticides i plaguicides agrícoles.
Sáez et al. (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - Arriben a l'aigüa procedents de conreus veïns.
Vigo et al. (2006)
G02
Instalacions esportives i d'oci - Deteriorament de la vegetació o del substrat.
CTFC (2011)
H01
Canvis en la salinitat o qualitat de l'aigua
DMAH (2008b)
J02
Canvis induïts en les condicions hidràuliques - Ajuda a la proliferació de plantes helòfites competidores com el canyís.
Sáez et al. (2010)
J02.01
Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
CTFC (2011)
J02.10
Neteges de marges i cursos d’aigua colindants.
CTFC (2011)
K02.03
Eutrofització per augment de la contaminació de les aigües.
Sáez et al. (2010)
K03.04
Depredació (fauna) - Activitat perforadora de les larves de Crocidosema plebejana sobre les granes.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Mitja
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
Sembla que hi ha hagut un gran pols germinatiu fa pocs anys que estabilitza la població (Sáez et al., 2010). La població del Delta de l'Ebre és una població jove que possiblement està en expansió. En canvi la del Delta del Llobregat està envellida i no és tan clar si es manté o disminueix. (SBiPA, 2013)
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
224 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (juliol)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: