Mauremys leprosa (Mauremys leprosa)

Tortuga de rierol

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La tortuga de rierol pot arribar als 23 cm de longitud de la closca. La coloració és olivàcia i en els joves més aviat marró amb taques ataronjades a les plaques dorsals. A les extremitats i al coll té una sèrie d'estries verdoses o clares longitudinals. La closca és relativament aplanada, allargada i més ampla a la part posterior.El platró és de color groguenc-cremós amb taques fosques. Viu en masses d'aigua en ambients mediterranis, majoritàriament per sota els 600 m d'altitud. Es pot trobar en rierols, basses, llacunes i aiguamolls i també en canals i rius d'escàs corrent.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Rivera et al. (2011)
Qualitat de les dades:
Observacions:
Al Delta de l'Ebre, on es fa un seguiment anual, la població ha estat estimada el 2011 en uns 76 exs. (Bertolero 2011)

Distribució
A Catalunya presenta una àmplia distribució per tota la regió mediterània, però amb poblacions petites i fragmentades. És més abundant al litoral i a la Plana Empordanesa i més escassa a ponent i a les comarques d'interior.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
4 nº UTM10
6,06
6,06
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
5 nº UTM10
7,58
7,58
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110001 - Massís del Montseny segura
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí probable
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110009 - Riera de Merlès probable
3 nº UTM10
4,55
4,55
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
4 nº UTM10
6,06
6,06
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
4 nº UTM10
6,06
6,06
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
3 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
2 nº UTM10
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
3 nº UTM10
4,55
4,55
ES5110016 - Riera de Sorreigs probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110017 - Costes del Maresme absent
3 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
3 nº UTM10
3,03
3,03
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110024 - Serra de Collserola segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5110025 - Riu Congost segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
4 nº UTM10
6,06
6,06
ES5120007 - Cap de Creus segura
5 nº UTM10
7,58
7,58
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
1,52
1,52
ES5120010 - Les Gavarres segura
1 nº UTM10
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
3 nº UTM10
4,55
4,55
ES5120014 - L'Albera segura
8 nº UTM10
12,12
12,12
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà absent
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5120021 - Riu Fluvià segura
3 nº UTM10
4,55
4,55
ES5120025 - Garriga d'Empordà segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5130021 - Secans de la Noguera probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés segura
ES5140002 - Serra de Godall probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140004 - Sèquia Major segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5140005 - Serra de Montsià probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
3 nº UTM10
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia probable
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
2 nº UTM10
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5140014 - Massís de Bonastre probable
2 nº UTM10
3,03
3,03
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
3 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
3 nº UTM10
ES5140018 - El Montmell-Marmellar probable
2 nº UTM10
1,52
1,52
ES5140019 - Riu Gaià segura
3 nº UTM10
3,03
3,03
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
F06
Captura d'exemplars per aquariofília.
Franch et al. (2007)
H01
Contaminació d'aigües superficials
Franch et al. (2007)
I01
Espècies al·lòctones com el luci, peix gat, el visó americà o les tortugues americanes, etc.
Franch et al. (2007)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Franch et al. (2007)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Franch et al. (2007)
J02.07
Captacions d'aigua subterrània - Sobreexplotació d'aqüífers.
CTFC (2011)
J02.10
Destrucció de l'hàbitat de ribera.
CTFC (2011)
K01
Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
CTFC (2011)
K01.03
Dessecació - Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
Franch et al. (2007)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Franch et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Principalment sobre les postes i els nounats.
Rivera et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Franch et al. (2007), Rivera et al (2011)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
66 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables per l'espècie
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
Vigilància
- Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
- Consolidació del programa de cria en captivitat
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
P - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
- Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m2
Metodología:
Captura-recaptura utlitzant nases o gànguils
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Feo et al. (2009), Bertolero (2008)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus vistos/m2
Metodología:
Estacions visuals de 10 minuts
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Nombre d' UTMs
Font:
Indicador:
UTM 10x10 km
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: