Myotis bechsteinii (Myotis bechsteini)

Ratpenat de bechstein

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de Bechstein és un quiròpter de mida mitjana. Mostra unes orelles força llargues, el cos té el pelatge llarg de coloració gris i marró. El ventre predomina el color blanc amb tons grissosos. El musell és afuat de color carnós i té els ulls grans. Espècie estrictament forestal on viu en esquerdes i forats d’arbres vells i grans. Li són favorables les rouredes madures. El seu vol és molt lent i maniobrable, semblant a una papallona.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
7 nº UTM10
2,05
77,78

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Només hi ha una colònia d'aparellament coneguda amb menys de 50 individus a l'Alta Garrotxa

Distribució
Espècie molt rara i localitzada a Catalunya i a la regió mediterrània. Es compta amb petites poblacions en enclavaments forestals del Ripollès, Garrotxa, l'Albera, Montseny i en coves del Pallars Jussà. A Catalunya tant sols es coneix una colònia de més de 50 individus a l'Alta Garrotxa.
Font: Flaquer et al. (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES5110001 - Massís del Montseny probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5110015 - Sistema prelitoral central probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5110022 - Capçaleres del Foix probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
2 nº UTM10
28,57
22,22
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5120009 - Basses de l'Albera probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5120014 - L'Albera segura
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5120021 - Riu Fluvià probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
ES5140018 - El Montmell-Marmellar probable
1 nº UTM10
14,29
11,11
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Pèrdua d'hàbitats importants per la seva alimentació
Guixé (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
B
Reducció de les rouredes i masses de caducifolis.
Guixé (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
Camprodon (2007)
B02.04
Destrucció de masses forestals madures.
Palomo et al. (2007)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia.
L
Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
7 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i estat de maduresa forestal adequada per l'espècie
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria, aparellament i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
P - Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
- Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
- Col•locació de caixes refugi com a mesura transitòria fins que s’aconsegueixi el grau de maduresa i l’abundància de cavitats suficient en el bosc
- Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Aprofitament sostenible Forestal
- No realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals de roureda madura
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. Individus de les colònies de cria, aparellament o hivernada
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: