Oxygastra curtisii (Oxygastra curtisii)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Libèl·lula de tons verd fosc metàl·lic amb una línia de taques grogues en forma de llàgrima a l'abdomen. Les ales posteriors medeixen ente 30-33 mm i l'abdomen uns 36 mm. Viu associada a trams lents de riu amb bosc de ribera a la llera. És important l'acumulació de fullaraca a l'aigua pel desenvolupament de les larves.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Present a la part baixa de la conca de l'Ebre, al Cardener i sobretot als rius Ter, Fluvià i Muga, on té les densitats més altes.
Font: MAGRAMA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5110001 - Massís del Montseny probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
6 nº UTM10
26,09
26,09
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines probable
3 nº UTM10
13,04
13,04
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
3 nº UTM10
13,04
13,04
ES5120008 - Estany de Banyoles probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5120010 - Les Gavarres segura
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5120011 - Riberes del Baix Ter probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5120012 - Les Guilleries probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5120014 - L'Albera segura
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
3 nº UTM10
13,04
13,04
ES5120020 - Riu Llémena probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5120021 - Riu Fluvià probable
6 nº UTM10
26,09
26,09
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5120029 - Riu Brugent probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5140003 - Ribera de l'Algars probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
4 nº UTM10
17,39
17,39
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat probable
2 nº UTM10
8,7
8,7
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase probable
1 nº UTM10
4,35
4,35
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Verdú et al. (2011)
H01
Contaminació d'aigües superficials.
Verdú et al. (2011)
I01
Abundància de peixos al·lòctons depedradors de les seves larves.
CTFC (2011)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Verdú et al. (2011)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció de l'hàbitat de ribera.
Verdú et al. (2011)
K01
Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
Verdú et al. (2011)
K01.03
Dessecació de les aigües per captacions, drenatges, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
Verdú et al. (2011)
K02.03
Eutrofització a causa de la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Verdú et al. (2011)
M01.02
Forts períodes de sequera.
CTFC (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
2000-2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
VVAA (2010)
Observacions
Important (increment del 966% en el nombre de localitats durant el període 2000-2010). 38 localitats a Catalunya.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
23 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims en les millors zones
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
- Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Torralba-Burrial et al. A VVAA (2010)
Indicador:
Nre adults/km
Unitats:
Nre. exúvies/100 m riu
Metodología:
Transsectes en 100 m de llera del riu
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual (setmanalment al maig i juny)
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: A > 15
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Torralba-Burrial et al. A VVAA (2010)
Indicador:
Nre parelles/transsecte
Unitats:
Nre parelles
Metodología:
Transsectes en 100 m de curs fluvial en 10-15 minuts.
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual (cada 15 dies entre maig i agost)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: A > 10
 
Tipus d'indicador:
Nombre d' UTMs
Font:
Indicador:
UTM 10x10 km
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: