Petromyzon marinus (Petromyzon marinus)

Lampresa de mar

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La lampresa de mar presenta un cos cilíndric, de color gris-verdòs o marró. Pot presentar una longitud total superior als 50 cm, tot i que en la seva maduresa pot assolir més d'un metre, amb pesos de 2 a 3 quilos. No presenta aletes parells i al costat del cos tè 7 parells d'orficis branquials visibles i un orifici nasal imparell. Posseix una fase larvaria cega que té la regió ventral pigmentada. És una espècie migradora que neix als rius on transcorre la seva vida larvaria fins a adquirir la forma adulta. Els adults viuen al mar de 20 a 30 mesos. En el mar viu a profunditats de 200 a 300 metres i s'alimenta parasitant peixos. Passat 1 o 2 anys arriba a la seva maduresa sexual i torna riu amunt per completar la reproducció; la migració comença al febrer i dura fins al maig. La reproducció es desenvolupa entre abril i juny. El nombre d'ous és de 150.000 a 300.000. La larva viu enterrada al fons de rius de sorra o grava i té alimentació filtradora (algues, datomees, etc.), romanent entre 4 i 5 anys al riu fins que va al mar.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
57,88 km
25,1
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Ordeix et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
La seva distribució a Catalunya es concentra al tram final de l'Ebre, des de Xerta fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre.
Font: SBiPA (2013) & SENP (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
11,42 km
3,33
19,73
19,73
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
3,11 km
11,6
5,37
5,37
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Libro Rojo de los peces continentales de España Vulnerable
Espanya
Doadrio (2001)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava
Doadrio (2001)
E03
Abocament d'aigües residuals.
F02
Sobrepesca.
Doadrio (2001)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Doadrio (2001)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua - Modificació del substrat de la llera del riu.
Doadrio (2001)
J02.05.02
Embassaments i preses que obstacultizen la migració de l'espècie.
Mateus et al. (2012)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials - Disminució del cabal
Franch (2012)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
0
Font:
Ordeix et al. (2010)
Observacions
També disminueix pel període 2007 - 2010 segons la informació de l'Atles de peixos del Delta de l'Ebre (in press).
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Font:
Doadrio (2001)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
58 km
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables per l'espècie

Mesures de conservació
Vigilància
- Control de la pesca professional en les àrees marines incloses en l'àrea de distribució de l'espècie
Redacció de Plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Augment dels sistemes de depuració i tractament d'aigües al llarg dels trams on és present l'espècie per garantir les condicions fisicoquímiques de l'aigua adients per l'espècie
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels llocs de fresa i hàbitats larvaris
- Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de la pesca en aigües continentals per minimitzar l'impacte en l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
MARM (2007); CTFC (2011)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Pesca elèctrica en 100 m de riu
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: