Rutilus arcasii (Rutilus arcasii)

Madrilleta roja

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La madrilleta roja és de mida petita, els adults fan de 4 a 10 cm de llargada. Té una coloració és d'un gris fosc amb una taca vermellosa a la base de les aletes ventrals. Concentra el període reproductiu de abril a maig. Fresa a partir del seu segon any de vida; deixa els ous damunt de la vegetació submergida i sobre les graves. Viu en ambients molt diversos, tant en estanys com en rius de muntanya. Detritívora i zoòfaga, s’alimenta de restes orgàniques i d’insectes aquàtics, sobretot efemeròpters, quironòmids i simúlids.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
4 nº UTM10
1,17
100
80

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
ordeix et al. (2010), Doadrio (20001)
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
Actualment no és gaire abundant a Catalunya. Només es localitza a la conca de l’Ebre i la del Francolí. De distribució molt fragmentada, manté moltes poblacions aïllades en alguns afluents o seccions de riu del Segre i les Nogueres, com a l'estanys de Basturs.
Font: Ordeix et al. (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5130030 - Estanys de Basturs segura
1 nº UTM10
25
20
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1 nº UTM10
25
20
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava - Alteració del fons del curs fluvial.
Doadrio (2001)
F02.03
Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - Repoblacions de truita.
Ordeix et al. (2010)
F06
Pesca furtiva.
CTFC (2011)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Doadrio (2001)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Peixos al·lòctons.
Doadrio (2001)
J02.05.05
Petits projectes hidroelèctrics, preses - Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, d’esculleres artificials, canalitzacions, etc., afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Ordeix et al. (2010)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Doadrio (2001)
J02.12
Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Doadrio (2001)
K03.04
Depradació per peixos al·lòctons.
Ordeix et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Ordeix et al. (2010)
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Doadrio (2001)
Observacions
Una regresió del voltant del 20%.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
4 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables per l'espècie
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració de les zones d'extraccions d'àrids en lleres o trams fluvials
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
MARM (2011); Ordeix et al. (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Pesca elèctrica en 100 m de riu
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anualment (tardor)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: