Testudo hermanni (Testudo hermanni)

Tortuga mediterrĂ nia

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La tortuga mediterrània és un queloni de fins a 20 cm de llargària. Té el cap fosc amb una taca groga sota l’ull. La closca és de color groc amb abundant taques negres, de forma bombada per dalt i de contorn ovalat, tot i que en els mascles pot ser més ampla a la part posterior. La placa supracaudal està dividida. Té una ungla còrnia a la punta de la cua. Viu en màquies i garrigues, conreus abandonats, dunes litorals i qualsevol bosc esclarissat de tipus mediterrani.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Bertolero et al. (2007)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
A l’Albera la densitat és de 0.47 tortugues/ha (Bertolero 2008a) i al delta de l’Ebre de 16 exemplars el 2012 (Bertolero 2012)

Distribució
La tortuga mediterrània es distribueix actualment en 4 sectors de la regió mediterrània: a l’Albera, on persisteix encara una població autòctona, i als P.N. del Garraf, del Montsant i del Delta de l’Ebre, zones naturals on ha estat reintroduïda.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
2403 ha
4,97
9,82
9,82
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
3714,27 ha
14,82
15,18
15,18
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
62,53 ha
0,16
0,26
0,26
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
19,36 ha
6,32
0,08
0,08
ES5120007 - Cap de Creus segura
124,53 ha
0,9
0,51
0,51
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
204,55 ha
26,25
0,84
0,84
ES5120014 - L'Albera segura
7803,73 ha
47,85
31,89
31,89
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
1839,88 ha
7,5
7,52
7,52
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
150,69 ha
0,77
0,62
0,62
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
Bertolero (2010)
A02.01
Intensificació agrícola - Intensificació de les pràctiques agràries i augment de les vinyes.
Bertolero (2010)
A04.03
Tancament de l'estrat arbustiu.
Bertolero (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - Afectació sobre les plantes nutrícies.
Willemsen i Hailey (2001)
B
Pèrdua de naturalitat i tancament de la massa forestal.
CTFC (2011)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie.
Casamitjana et al. (2012)
D01.02
Carreteres i autopistes - Atropellaments.
CTFC (2011)
E01
Zones urbanes, assentaments urbans - Pèrdua d'hàbitat.
Bertolero (2010)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures o vies de comunicacions en àrees crítiques per l’espècie.
Bertolero (2010)
F03.02.09
Altres formes de captura / apropiació d'animals - Recol·lecció d'exemplars.
Bertolero (2010)
K03.04
Depredació (fauna) - Per gossos o porcs senglars.
CTFC (2011)
L09
Incendis forestals d'alta intensitat i reiteratius.
Bertolero et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Observacions
A l’Albera la situació és de declivi, però no hi ha dades de la velocitat amb què es produeix. En tot cas, amb les densitats de població tan baixes el futur d’aquesta població és totalment incert. Al Montsant i al Garraf no se sap si la població és estable, en creixement o està disminuint, únicament hi ha dades de que les tortugues es reprodueixen i els alliberament continuen. La població de Delta de l’Ebre és l’única per a la qual hi ha dades poblacionals i presenta un petit creixement anual de l’1.6 - 2% (Bertolero, 2002; Fernández-Chacón et al., 2011)
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 10% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
26917 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les poblacions conegudes
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie
-
Augmentar la densitat de la població de l’Albera fins a un mínim de 3 tortugues/ha

Mesures de conservació
Vigilància
P - Augment de la vigilància sobre la captura il·legal d'individus
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat de la potenciabilitat de les noves zones
- Consolidació del programa de cria en captivitat
Gestió de formacions vegetals
- Conservació de la vegetació arbustiva i de la basrdissa en fons de valls mantenint un mosaic de vegetació
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
Regulació de l'ús públic
- Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
- Incorporació dels requeriments de l'espècie en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Foment de la ramaderia extensiva per evitar el tancament de la massa forestal
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
- Permeabilització de les infraestructures existents permetent la connectivitat entre nuclis poblacionals
Prevenció i lluita contra incendis
P - Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/km2
Metodología:
Parcel·les de captura-marcatge-recaptura
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Cada 5 anys (de març a octubre)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: