Tursiops truncatus (Tursiops truncatus)

DofĂ­ mular

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El delfí mular és de mida mitjana (300-350 cm). Té una aleta dorsal alta i curvada i el morro curt i una coloració grisa que es va enfosquin cap a la regió ventral. Pot arribar als 400 kg de pes. Té uns hàbits fortament costaners on presenten un marcat sedentarisme. Pot enfonsar-se a caça fins als 200 m i normalment formen grups de més de 20 exemplars.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
25 nº UTM10
7,33
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
<1000 individus
Any de l'estima:
2011
Àmbit:
Catalunya
Font:
SBiPA (2012c)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
Hi ha evidències de la presència d'alguns centenars d'exemplars en base a fotoidentificació parcial d'aletes, si bé el total és indeterminat.

Distribució
Es distribueix uniformement per la plataforma continental catalana si bé es coneixen grups rellevants al voltant del litoral del Cap de Creus-Illes Medes; un segon grup que ocuparia Massís de Cadiretes - Formigues; un tercer grup al litoral central, entre Maresme-Barcelonés i Baix Llobregat i un quart grup al Tarragonés. Es desconeix la situació en aigües de les terres de l'Ebre.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà absent
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
1 nº UTM10
4
4
ES5110017 - Costes del Maresme absent
ES5110020 - Costes del Garraf segura
4 nº UTM10
16
16
ES5120007 - Cap de Creus segura
3 nº UTM10
12
12
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
2 nº UTM10
8
8
ES5120014 - L'Albera probable
1 nº UTM10
4
4
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
2 nº UTM10
8
8
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
2 nº UTM10
8
8
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
1 nº UTM10
4
4
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
1 nº UTM10
4
4
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
D03.02
Rutes de navegació - La presència estival d'embarcacions al litoral exclou l'espècie.
SBiPA (2012c)
E03.04
Ingesta de plàstics i altres residus (hidrocarburs, ams de pesca, etc..)
Marco et al. (2009)
F02.01.02
Pesca amb xarxes de deriva o pelàgiques - Captura accidental per part de les flotes pesqueres.
SBiPA (2012c)
F03.02.03
Trampeig, ús de verins, caça furtiva - Mort d'exemplars.
Ruíz-Olmo i Aguilar (1995)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Marco et al. (2009)
H06.01
Contaminació acústica
MPR (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
ICHN (2011)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
25 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les poblacions conegudes

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Regulació del tràfic marítim i de la velocitat de navegació a les àrees crítiques de l'espècie
P - Regulació de qualsevol activitat relativa a l'exploració, modificació o explotació del sòl o del subsòl marí que impedeixi les que puguin suposar danys irreparables pels individus de l'espècie i/o els ecosistemes que els acullen.
- Disminució de la contaminació marina (deixalles i residus químics)
- Regulació d'aquelles activitats que puguin generar sorolls forts o estridents, incloses les emissions de sorolls sota l'aigua.
Vigilància
- Control de l'abocament o descàrrega de deixalles i qualsevol altres substància que provoqui, directament o indirectament, alteracions en els hàbitats
- Control de qualsevol conducta que pugui causar mort, danys, molèsties o inquietud a l'espècie
Regulació de l'ús públic
- Regulació d'activitats esportives i turístiques, així com la pesca, captura o recol·lecció d'animals
Aprofitament sostenible Pesquer
P - Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes.
P - Ordenació de l'aprofitament pesquer per tal de mantenir densitats òptimes de preses pels dofins
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
MARM (2011)
Indicador:
Nre individus/transsecte
Unitats:
Nre individus/km vistos des del màstil del vaixell
Metodología:
Transsectes en baixell
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual (abril a setembre, un cop al mes)
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre avaraments anual a les platges
Unitats:
Nre. Individus/anual
Metodología:
Recopilació de dades
Àmbit:
General
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
0
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/km2
Metodología:
Transsectes amb vaixell i captura fotogràfica-recaptura estandarditzada o ocasional
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)