Valencia hispanica (Valencia hispanica)

Samaruc

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El Samaruc és un peix molt menut de com a màxim 8 cm en la femella. Li és característic el fet que l'aleta dorsal estigui a la mateixa alçada que la aleta anal. Els mascles tenen una coloració blavosa amb taques negres situades en forma lineal. Les femelles són de color més groguenc. Viu en petites llacunes litorals d'aigües salabroses i d'abundosa vegetació aquàtica, que es comuniquen amb el mar a nivell freàtic o mitjançant els temporals de llevant. Fresa d’abril a juliol entre els macròfits. S’alimenta de petits crustacis, cucs i larves d’insectes.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
És endèmic de la costa mediterrània ibèrica i la Catalunya nord A Catalunya avui dia només viu, relictualment i fruït de reintroduccions, a petites llacunes i surgències subterrànies de la perifèria del Delta de l’Ebre, com el Torrent del Pi i el de Santes Creus els Ullals de Baltasar o a basses aïllades de l'Illa de Buda.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
135,72 ha
0,28
72,11
72,11
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
4,38 ha
0,09
2,33
2,33
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Pla de recuperació
Catalunya
DMAH (2004)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species En Perill Greu
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
F06
Altres activitats de caça, pesca i recolecció - Captura d'exemplars per aquariofília.
SBiPA (2012b)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Doadrio (2001)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Peixos al·lòctons.
Doadrio (2001)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Doadrio (2001)
J02.07
Sobreexplotació d'aqüífers.
Doadrio (2001)
J02.12
Dics, murs de contenció, platges artificials (general) - Afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Doadrio (2001)
K01
Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
SBiPA (2012b)
K01.03
Dessecació de les aigües per usos agrícoles o urbanístics.
Doadrio (2001)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Mitja
Font:
SBiPA (2011)
Observacions
Pla de Conservació
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Doadrio (2001)
Observacions
Tant en distribució, com poblacional.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
198 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
Redacció de Plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
- Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
P - Consolidació del programa de cria en captivitat
Control d'espècies exòtiques
P - Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
P - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
P - Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de la pesca en aigües continentals per minimitzar l'impacte en l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Zamora (2010); Blanco i Ramo (2006)
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/trampa-dia
Metodología:
Barbol de malla petita al fons
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
3 dies
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
MARM (2011); Zamora (2010); Blanco i Ramo (2006)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Xarxes d'enfonsament i salabres
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (maig)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Estructura de talles
Font:
PNAE (2014)
Indicador:
Histogrames de la mida dels exemplars
Unitats:
Freq. Individus de cada clase d'edat
Metodología:
Mesurar la longitud total dels exemplars capturats
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anua
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: