Vertigo angustior (Vertigo angustior)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Mol·lusc d'aigua dolça de closca levògira, ovalada, de coloració bruna provista d'estries fortes, espaiades i de distribució uniforme. La Obertura ovalada, amb una forta incisió en la vora externa i amb 4 plecs a l'interior de la obertura. El plec palatal en posició palatal superior progressant per l'interor fins a la meitat de la última volta. Les dimensions màximes son de 2,7mm d'altura i 1,65 mm de diàmetre. És una espècie pròpia dels marges de fonts permanents i de llacs i llacunes en els que el nivell d'aigua no fluctua. Es localitza a sota de pedres i fustes mortes, entre briòfits i enfilant-se per la vegetació fontinal i de ribera. Viu en terrenys de substrat calcàri, en diferents tipus d'hàbitat depenent de la latitud. S'alimenta dels microorganismes que creixen sobre les fulles de vegetació pal·lustre.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3 nº UTM10
0,88
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
2 poblacions confirmades
Any de l'estima:
2011
Àmbit:
Espanya
Font:
Verdú et al. (2011)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:

Distribució
A la Península Ibèrica tan sols s'ha trobat en una desena de localitats durant els últims 120 anys, sent la majoria de les cites a Catalunya. Aquestes cites es situen al llac de Banyoles (tot i que no s'ha confirmat la seva permanència), s'ha de confirmar la seva presència a la Garrotxa i a Pons (Lleida).
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5110013 - Serres del Litoral central probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5110020 - Costes del Garraf absent
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120008 - Estany de Banyoles probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120021 - Riu Fluvià probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España En Perill Greu
Espanya
Verdú et al. (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
E01.04
Augment de jardins i avingudes per a ús recreatiu i de bany. Creació de platges, berenadors i passarel·les.
Verdú et al. (2011)
F02.03.02
Pesca amb canya - Trànsit de persones
Verdú et al. (2011)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Verdú et al. (2011)
J02.07
Captacions d'aigua subterrània - Sobreexplotació d'aqüífers.
Verdú et al. (2011)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Eliminació de la vegetació palustre.
Verdú et al. (2011)
K
Processos naturals biòtics i abiòtics (exceptuant catàstrofes) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
CTFC (2011)
K01.03
Dessecació de les aigües per interessos agrícoles o urbanístics.
Verdú et al. (2011)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Verdú et al. (2011)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Verdú et al. (2011)
Observacions
No s'ha retrobat en alguns punts històrics.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
3 nº UTM10

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat (AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola
P - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
- Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Regulació de l'ús públic
- Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (hàbitats de ribera on s'hagin detectat poblacions)
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Gómez i Madeira a VVAA (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m2
Metodología:
Comptatge exemplars en 10 quadrats de 0,5x1 m i separats 10 m enter ells
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (octubre-novembre)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)