Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Aquest cargol d'aigua dolça té la closca està profundament cargolada i ovada. L'àpex és acuminat i obtús. La closca té 5-6 verticils. L'última volta és completa. L'obertura és semioval amb 4-7 plecs. El peristoma tot just s'expandeix pels llavis blancs. Dimensions: 2.2-2.7 mm d'alçària, 1.3-1.6 mm de diàmetre.Viu als marges d'àrees pantanoses i llacunes permanentment humides. Necessita que el nivell d'aigua de les llacunes en què viu no pateixi oscil·lacions grans. Està associada a la vegetació palustre, grimpant per les tiges a les zones entollades on s'alimenta dels fongs que creixen sobre les fulles vives o en descomposició.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
VVAA (2010)
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
Espècie molt rara que tant sols és present actualment al llac de Banyoles, tot i tenir cites en 2-3 localitats més a Catalunya (pantà de Flix i Vilanova de la Muga).
Font: SBPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
ES5110013 - Serres del Litoral central absent
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120007 - Cap de Creus probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120014 - L'Albera probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5120021 - Riu Fluvià probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
1 nº UTM10
33,33
33,33
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
E01.04
Augment de jardins i avingudes per a ús recreatiu i de bany. Creació de platges, berenadors i passarel·les.
Verdú et al. (2011)
F02.03.02
Pesca amb canya - Trànsit de persones
Verdú et al. (2011)
H01
Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça, marina i salobre)
Franch et al. (2007)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Invasió de plantes al·lòctones
Verdú et al. (2011)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Verdú et al. (2011)
J02.06
Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
Verdú et al. (2011)
J02.07
Captacions d'aigua subterrània - Sobreexplotació d'aqüífers.
Verdú et al. (2011)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Eliminació de la vegetació palustre.
Verdú et al. (2011)
K01
Processos abiòtics naturals (lents) - Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica.
CTFC (2011)
K01.03
Dessecació de les aigües per interesos agrícoles o urbanístics.
Verdú et al. (2011)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
Verdú i Galante (2008)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Verdú et al. (2011)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
3 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
Recuperació d'espècies amenaçades - reforços poblacionals
P - Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió de formacions vegetals
P - Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Foment de la regeneració d'aiguamolls i llacunes dessecades o contaminades
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Gómez i Madeira a VVAA (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m2
Metodología:
Comptatge exemplars en 10 quadrats de 0,5x1 m i separats 10 m enter ells
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (octubre-novembre)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)