1120*-Alguers de posidònia

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

La fanerògama marina Posidonia oceanica, amb les seves llargues fulles a manera de cintes verdes constitueix un herbei de densitat variable segons la fondària i les característiques de l’ambient (grau d’afectació antròpica i la morfologia del fons). Habitualment colonitza fons sorrencs o grapissars, però també pot instal·lar-se sobre roca. En tots els casos, té la capacitat de modificar el substrat per aglomeració dels seus grans rizomes. Destaca el poblament diferencial d’epífits de les fulles i el poblament dels rizomes. A les fulles hi dominen petites algues coral·linàcies incrustants i feòfits minúsculs o incrustants, juntament amb hidraris reptants i petits briozous, mentre que als rizomes s’hi fan sobretot algues verdes i vermelles juntament amb briozous de bona mida i altres suspensívors.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
11.34 Alguers de Posidonia oceanica, mediterranis MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A la costa catalana, ocupen irregularment els fons infralitorals situats entre 1 m i 27 m de fondària, des del Cap de Creus a la costa de la Selva.
Font: CEAB (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
0,28 km
14
0,02+-0,02
85,71
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
ES5110017 - Costes del Maresme segura
ES5110020 - Costes del Garraf segura
ES5120007 - Cap de Creus segura
0,24 km
0,18
85,71
85,71
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
ES5120014 - L'Albera segura
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
ES5140020 - Grapissar de Masia Blanca segura

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)


Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
C01.01.02 Extracció d'àrids de platja - Extracció de sorra per regeneració de platges.
D03.01 Zones portuàries
D03.02 Rutes de navegació - Fondeig lliure que malmet el fons.
E01.04 Construcció de passeigs marítims.
E03.01 Eliminació de residus domèstics i procedents d'instal·lacions recreatives - Augmenten la terbolesa i la contaminació de l'aigua.
E03.03 Canalització de salmorres procedent de desalinitzadores o de mineria.
F01 Aqüicultura
F02.02.02 Arrossegament pelàgic amb xarxa d'arrossegament - Arranca peus, altera l'estructura del sediment i genera terbolesa per resuspensió de sediments.
I01 Algues invasores: Caulerpa taxifolia, C. racemosa, Lophocladia lallemandii, Acrothamnion preisii i Womersleyella setacea.
J02.01.02 Ocupació de terres guanyant-les al mar, estuaris o marismes
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general - Modificació de la circulació de l'aigua i deposisció de sediments.
K02.03 Eutrofització (natural)

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Vigo et al. (2008)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Es troba en clara regressió a totes les costes continentals europees
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Assolir que tota la superfície actualment coneguda de l’hàbitat tingui un bon estat de conservació
Estat conservació favorable :
SD
SECUNDARIS
-
Augmentar la densitat i la cobertura de l'hàbitat en un 5%
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura de posidònia viva per sobre el 0,8 del IC (Relació de la superfície de planta morta respecte la viva)

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació del fondeig a la zona i de les actuacions que pot dur a terme l'embarcació durant el fondeig (p. ex. evitar neteja de dipòsits)
P - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments.
- Regulació de la localització dels emissaris de salmorres i d'aigües de refrigeració - procedents de processos industrials - respecte la localització de l'hàbitat.
- Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges. Només s'autoritzarà en casos en que es demostri la no afectació a l'hàbitat.
P - L'administració competent considerarà ús incompatible la pesca d'arrossegament en totes les localitats on és present l'hàbitat.
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Control d'espècies exòtiques
P - Control de les espècies d'algues invasores Caulerpa taxifolia, C. racemosa i Lophocladia lallemandii.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració d'àrees degradades amb materials sorrencs adequats per no repercutir en la qualitat de l'aigua.
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat. Neteja de deixalles del fons marí.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Instal·lació de zones de fondeig ecològic.
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de les granges d'aqüicultura i la seva localització per evitar afectació a l'hàbitat. S'aconsella una distància mínima de 800m.
P - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Instal·lació d'esculls artificials de protecció contra la pesca d'arrossegament.
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
P - Realització d’estudis sobre els diversos processos ecològics o activitats que afecten a la conservació de l’hàbitat.
P - Millora de les tècniques de trasplantament de Posidona oceanica.
Seguiment ecològic
- Establir un programa de seguiment exhaustiu de l'estat de conservació de l'hàbitat a tots els espais de la xarxa Natura 2000.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Almela i Marbà (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Transsectes de 30 m i 2 m d'amplada (Pinna nobilis)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Almela i Marbà (2009)
Indicador:
Nre. de feixos d'arrelament per planta
Unitats:
densitat (feixos d'arrelament/planta) enterrats i en superfície
Metodologia:
Parcel·les georeferenciades
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Valors segons la clasificació de Pergent et al., 1995 y Pergent-Martini & Pergent, 1996
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Almela i Marbà (2009)
Indicador:
Àrea ocupada i diferència límit superior i inferior
Unitats:
Àrea (ha) i %
Metodologia:
Transsectes bucejant
Àmbit:
General
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: augment límits o superfície global
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Almela i Marbà (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Almela i Marbà (2009)
Indicador:
Cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les georeferenciades
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
IC>0,8