1140-Plans costaners arenosos o llimosos, sovint recoberts de mantells microbians

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Espais costaners plans, desproveïts de vegetació vascular o només amb algunes plantes halòfiles molt esparses i de vegades recoberts d'un llac d'algues blaves microscòpiques i diatomees. Els mantells microbians tenen un gran interès biològic, conformadors dels ecosistemes més antics de la Terra. En molts casos allotgen importants colònies de cria o agrupacions d'ocells hivernants (limícoles, làrids, estèrnids).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
14.1 Plans costaners hipersalins, sense vegetació vascular o gairebé MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
14a Plans costaners hipersalins, sense vegetació vascular o gairebé

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris catalanídic meridional (delta de l'Ebre), central, i ruscínic (aigüamolls de l'Empordà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1595,28 ha
42
37,98+-126,13
0,06
100
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
1595,26 ha
3,3
100
100
99,51

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

14.1 13 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Transformació en arrossars.
C01.01.02 Extracció d'àrids de platja
C01.05 Salines
D03.01 Zones portuàries
F01 Aqüicultura
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01.03 Rebliment de dics, sèquies, basses o zones humides en general
J02.06 Captacions d'aigua procedents d'aigües superficials
M01.07 Canvis en el nivell del mar

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1595 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió de formacions vegetals
- Conservació de les restes de Posidonia oceanica en les platges.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració dels aiguamolls circumdants, per la recuperació de la diversitat ecològica i la millora la qualitat de l'aigua de l'hàbitat.
- Restauració del règim mareal.
Aprofitament sostenible Pesquer
P - Ordenació i control de les activitats d'explotació dels recursos pesquers, professionals i recreatives, en zones amb presència de l'hàbitat.
Investigació i estudis
- Desenvolupament d'índexs específics per l'estudi i avaluació del grau de conservació de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Índex AMBI de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Índex de vegetació d'estuaris (IVE)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Indicadors físico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i tòxiques del fitoplàcton
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Morales et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció tenint en compte el límit màxim i mínim de la marea
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: