1150*-Llacunes costaneres

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Masses d’aigua costaneres, separades del mar per un banc de sorra o de fang. Generalment salines a causa del seu origen, però, en les àrees deltaiques, poc o molt desalinitzades per efecte de la utilització del sistema. Són hipersalines únicament les de mida petita, en què l’única aportació d’aigua dolça prové de la pluja. Poden tenir vegetació vascular o només plàncton i poblacions d’algues.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
21.11 Llacunes litorals sense poblaments de carofícies MED
23.11 Aigües salabroses o salines, estagnants, sense poblacions d'asprelles (Chara) MED
23.12 Aigües salabroses o salines, estagnants, amb poblacions submerses d'asprelles (Chara spp.) MED
23.211 Comunitats submerses de Ruppia, Zannichellia, Najas, Callitriche, Potamogeton pectinatus (espiga d'aigua)... d'aigües salabroses MED
89.12 Salines MED
21.211 Llacunes litorals amb comunitats submerses de Ruppia, Potamogeton pectinatus (espiga d'aigua)... MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
21a Llacunes salines o hipersalines del litoral
23a Basses i estanyols d'aigües salabroses o salines

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En àrees costaneres dels territoris catalanídic i ruscínic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1594 ha
61
26,13+-75,52
0,06
99,67
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
44,02 ha
0,41
2,76
2,76
0,64
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
66,59 km
34,43
93,93
93,93
21,75
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
37,99 ha
4,11
2,38
2,38
0,55
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
1,35 ha
0,01
0,08
0,08
0,02
ES5120007 - Cap de Creus segura
0,04 km
0,03
0,06
0,06
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
2,23 ha
0,04
0,14
0,14
0,03
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
1,27 ha
0,03
0,08
0,08
0,02
ES5140004 - Sèquia Major segura
1,75 ha
3,64
0,11
0,11
0,03
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
2,86 ha
0,26
0,18
0,18
0,04

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

21.11 13 3
21.211 14 4
23.11 15 3
23.12 15 3
23.211 16 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Extensió de cultius d'arròs.
C01.05 Salines
D01.02 Noves vies de comunicacion que modifiquen i aïllen l'ecosistema.
D03.01 Zones portuàries
E01.01 Zones de creixement urbà continu
E03.04 Abocadors incontrolats.
E03.04.01 Restauració i creació de platges.
F02 Pesca i recol·lecció de recursos aquàtics
F03.01 Caça - Us de material de caça no biodegradable. Plumbisme
F03.01 Caça - menor
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
H04 Contaminació atmosfèrica
J02.05 Aport d'aigua dels canals de reg que modifiquen la salinitat natural de l'hàbitat.
J02.12 Dics.
K01.02 Colmatació
K01.03 Dessecació
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1594 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir que la densitat de clorofil·la sigui superior a 10 mg/m3
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Percentatge de recobriment per prades de macròfits submergits

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5110013 Serres del Litoral central
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140004 Sèquia Major
ES5140007 Costes del Tarragonès

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Delimitació
- Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang natural de variació.
- Conservació de la vegetació de ribera al voltant de rius i llacunes, per millorar la capacitat de depuració de l'ecosistema, eliminant l'excès de matèria orgànica i nutrients.
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, les seves tendències evolutives i la relació amb altres masses d'aigua (subterrànies o superficials).
Seguiment ecològic
P - Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..).
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Soria i Sahuquillo (2009)
Indicador:
Cobertura de helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: >5 espècies i amb cobertura de >70%
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Soria i Sahuquillo (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Soria i Sahuquillo (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable:<10
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Soria i Sahuquillo (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: