1210-Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Platges de còdols, amb poblaments poc densos de plantes anuals adaptades a ambients inestables. Formacions d'espècies que creixen a les acumulacions de materials procedents de la deriva costanera i en acumulacions de matèria orgànica rica en nitrats (Cakiletea maritimae p.).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
17.2 Codolars litorals, colonitzats per comunitats de teròfits - rave de mar (Cakile maritima), barrella punxosa (Salsola kali)...- nitròfiles MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
És present en petits enclavaments de la Costa Brava
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1,66 ha
19
0,09+-0,22
0
100
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre absent
1,66 ha
0
100
100
0,54
ES5120007 - Cap de Creus segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120013 - Massís de les Cadiretes absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

17.2 10 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D01 Noves edificacions i vivendes a la costa.
E03.04 Abocadors incontrolats.
G01 Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H05 Modificació de la circulació de l'aigua i deposició de sediments (nitrificació).
M01 Canvis en el nivell del mar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
2 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que les espècies de plantes pioneres de la comunitat representin >20 individus/m2
-
Aconseguir que l'ampla de la platja seca sigui superior als 50 m

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120007 Cap de Creus

Gestió preventiva
P - Control de la qualitat de l'aigua a primera línia de costa , així com de l'adequada aportació de sediments.
Gestió de formacions vegetals
- Conservació de les restes de Posidonia oceanica en les platges.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció tenint en compte la seva temporalitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Quantitat d'aport de sediment
Unitats:
metres de ripples i nebkhas
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: Augment del nombre i volum de morfològies arenoses
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Superfície de residus marins (posedònia)
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 3 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Dimensions de la platja (amplada i llargada)
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >50 m de platja seca
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Quantitat de fauna entomològica (artròpodes i crustacis)
Unitats:
nre. individus/m2
Metodologia:
1 minut aspirant amb mànegues entomològiques en 5 punts separats més de 25 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Royo i Traveset (2009)
Indicador:
Superfície de plantes pioneres
Unitats:
nre. individus/m2
Metodologia:
parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Faborable: > 20 individus/m2