1240-Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Penya-segats i costers rocosos, sotmesos poc o molt a la influència de l’aigua marina. Comprenen una zona supralitoral, exposada als ruixims de l’aigua i de vegades a la immersió, poblada per cianòfits endolítics, líquens, petits caragols i crustacis; i una zona adlitoral, clarament terrestre, on es fan diverses plantes amb flor. Inclouen petites basses excavades a les roques (cocons), sovint ocupades per poblacions denses de plàncton. A la zona terrestre, el recobriment i la riquesa d’espècies disminueixen amb la distància a l’aigua. En general, el poblament vegetal és pobre, format per combinacions de dues o tres espècies, petites mates de fulles i tiges més o menys carnoses, sovint amb glàndules excretores de sal. El fonoll marí hi és gairebé sempre present, i als replanets amb sòl salí s'hi poden les ensopegueres i el plantatge marí.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
18.221* Penya-segats litorals del cap de Creus, amb Armeria ruscinonensis o Plantago subulata MED
18.222* Penya-segats litorals de la costa septentrional (fins al Maresme), amb pastanaga marina (Daucus gingidium) MED
18.223* Penya-segats litorals de la costa central i meridional MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
18a Penya-segats i costes rocoses del Cap de Creus, amb Armeria ruscinonensis o Plantago subulata
18b Penya-segats i costes rocoses de la zona septentrional (fins al Maresme), amb pastanaga marina (Daucus gingidium)
18c Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Enclavaments rocosos costaners dels territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
652,28 ha
90
7,25+-17,32
0,02
73,57
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
23,69 ha
0,09
3,63
3,63
1,87
ES5110020 - Costes del Garraf absent
ES5120007 - Cap de Creus segura
313,55 ha
2,26
48,07
48,07
24,77
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
17,99 ha
0,2
2,76
2,76
1,42
ES5120014 - L'Albera segura
54,95 ha
0,34
8,42
8,42
4,34
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
18,64 ha
0,56
2,86
2,86
1,47
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
30,59 ha
0,48
4,69
4,69
2,42
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
14,14 ha
0,29
2,17
2,17
1,12
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
6,34 ha
0,57
0,97
0,97
0,5

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

18.221* 19 4
18.222* 15 1
18.223* 17 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge
D01 Noves vies de comunicació que modifiquen l'ecosistema.
E01.03 Noves edificacions i vivendes a la costa.
E03.01 Abocament d'aigües residuals i residus sòlids.
E03.04 Abocadors incontrolats.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
G05.01 Erosió.
M01.07 Canvis en el nivell del mar

Tendència de l'hàbitat

Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
652 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120007 Cap de Creus
ES5120014 L'Albera

Gestió preventiva
P - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i cobertura
Unitats:
Cobertura (%)
Metodologia:
parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Huguet et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat cartografiada a camp a partir del model digital d'elevacions a escala municipal 1:2000
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica (projecció vertical)
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Huguet et al. (2009)
Indicador:
Àrea ocupada pels penyassegats (control de les fractures, erosió i desprendiments)
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica (projecció vertical)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: