1310-Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions compostes principalment per espècies anuals, sobretot per quenopodiàcies del gènere Salicornia i per plantes herbàcies, que colonitzen llots i sorres periòdicament inundades de maresmes o salades d'nterior (Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.1131 Salicornars herbacis de Salicornia emerici, de sòls salins, llargament inundats, del litoral mediterrani MED
15.1133 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, breument inundats, del litoral mediterani MED
15.1141 Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides MED
15.1142 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides MED
15.12 Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de sòls salins MED
15.13 Pradells de teròfits, amb Sagina maritima, de sòls poc o molt salins del litoral mediterrani MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Enclavaments del litoral dels territoris ruscínic i catalanídic i petites salades del sicòric.
Font: CTFC (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
97,4 ha
53
1,84+-6,02
0
100
100
8 localitats
+-
25

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
33,89 ha
0,31
34,79
34,79
1,17
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
56,42 ha
0,12
57,93
57,93
1,95
ES0000146 - Delta del Llobregat absent
ES5120007 - Cap de Creus segura
1 localitats
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130035 - Plans de la Unilla segura
7,09 ha
0,73
7,28
7,28
0,25
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
1 localitats

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.1131 16 4
15.1133 15 4
15.1141 18 4
15.1142 17 4
15.12 13 3
15.13 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04 Pasturatge
A06.01.01 Intensificació de les pràctiques agràries.
A08 Ús de fertilizants
A09 Regadiu
E01.01 Zones de creixement urbà continu
G01.03.01 Vehicles motoritzats (quads, motos, 4x4).
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
K02.02 Acumulació de matèria orgànica - Ruderalització deguda a les colònies d'ocells.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir les 8 localitats on és present i augmentar fins un 5% la seva superfície
Estat conservació favorable :
8 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5130035 Plans de la Unilla

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Regulació de l'ús públic
- Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Promoció de l'ús sostenible del regadiu.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nutrients i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i índex de Diversitat SW
Unitats:
índex
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: