1320-Espartinars

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Herbassars densos d’espartina, de fins a 1,5 m d’alçària. En formen part espècies perennes, graminoides i junciformes, adaptades a la salinitat del sòl i a la inundació prolongada.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.23* Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament inundades o poc salines, del litoral MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
15c Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament inundades o poc salines, del litoral

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territoris ruscínic (aiguamolls de l’Alt Empordà) i catalanídic (delta del Llobregat i delta de l’Ebre).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
78,22 ha
46
1,7+-5,96
0
99,9
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
61,03 ha
0,56
78,02
78,02
1,66
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
3,71 ha
0,01
4,74
4,74
0,1
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
13,4 ha
1,45
17,13
17,13
0,36

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.23* 16 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
D03.01 Zones portuàries
E01.01 Zones de creixement urbà continu
E03.04 Altres residus - Abocadors incontrolats.
F04.01 Saqueig de comunitats florístiques - recol·lecció sense malmetre el sòl o substrat
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Principalment per cavalls.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01 Dipòsits d'àrids.
J02.12 Dics i murs de contenció.
M01 Disminució del nivell freàtic amb variacions de les característiques hídriques al sòl (augment dels períodes de sequera).

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar fins a 85 ha l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
85 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir reduir l'àrea ocupada per barreres artificials que dificultin l'expansió de l'hàbitat a <5%
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Vigilància
- Control de la deposisicó de materials (residus, àrids) en l'àrea ocupada per l'hàbitat.
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, les seves tendències evolutives i la relació amb altres masses d'aigua (subterrànies o superficials).
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies característiques de la comunitat (Spartina maritima) i invasores
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 3 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de barreres artificials a la seva expansió
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <5 % sup colindant a l'hàbitat