1420-Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Vegetació perenne de sòls salins no mareals, principalment de maresmes, estuaris i clotades endorrèiques interiors, compostes per matolls baixos de distribució mediterrània i termoatlántica (comunitats de Salicornia, Limonium, Suaeda i Atriplex) pertanyents a la classe Sarcocornetea fruticosi

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.611 Salicornars prostrats d’Arthrocnemum perenne, de sòls argilosos salins, sempre xops i sovint inundats, del litoral MED
15.612 Salicornars (matollars d’Arthrocnemum fruticosum) de sòls argilosos salins, temporalment inundats, del litoral MED
15.613 Salicornars d’Arthrocnemum macrostachyum, de sòls argilosos fortament salins i moderadament humits MED
15.616 Matollars baixos d’Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire humits, del litoral MED
15.618* Matollars de salsona (Inula crithmoides), de sòls moderadament salins, no gaire humits MED
15.63 Matollars de Limoniastrum monopetalum, de sòls salins, poc humits, del litoral (delta de l'Ebre) MED
15.6151 Matollars de salat (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de sòls argilosos molt salins, temporalment inundats, de les terres interiors àrides MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Litoral dels territoris ruscínic (aiguamolls del Baix Empordà) i catalanídic meridional (delta de l’Ebre) i també en terres de l'interior del territori sicòric.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1026,23 ha
99
10,37+-23,78
0,04
93,47
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
292,37 ha
2,7
28,49
28,49
0,87
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
605,15 ha
1,25
58,97
58,97
1,79
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
15,42 ha
1,67
1,5
1,5
0,05
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
25,73 ha
0,4
2,51
2,51
0,08
ES5130017 - Basses de Sucs i Alcarràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130036 - Plans de Sió segura
4,69 ha
0,09
0,46
0,46
0,01
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
10,91 ha
0,29
1,06
1,06
0,03
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
0,89 ha
0,02
0,09
0,09
0
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
4,08 ha
0,37
0,4
0,4
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.611 17 4
15.612 14 3
15.613 12 3
15.6151 17 3
15.616 13 3
15.618* 15 3
15.63 17 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A02.01 Intensificació agrícola - Arrossars.
A04.01 Pasturatge intensiu
A09 Regadiu
E01 Noves edificacions i vivendes.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general - Rebliment de les llacunes litorals.
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1078 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs
ES5130036 Plans de Sió
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140001 Litoral meridional tarragoní
ES5140007 Costes del Tarragonès

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Incorporació de mesures en les pràctiques agrícoles per tal de fer compatibles la producció agrícola i la conservació de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
P - Promoció de l'ús sostenible del regadiu.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW, S i de Pielou
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies característiques de la comunitat (Limonium sp.)
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Espinar (2009)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: