1510*-Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions subarbustives i herbàcies d'halòfits perennes o anuals pròpies de les depressions temporalment inundades, ja sigui al litoral o a les terres interiors. Ocupen sòls subjectes a una intensa sequera estival, de manera que formen eflorescències o crostes superficials de sal. Els sintàxons característics són Limonietalia, Arthrocnemetalia, Thero-Salicornietalia i Saginetalia maritimae.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
15.6151 Matollars de salat (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de sòls argilosos molt salins, temporalment inundats, de les terres interiors àrides MED
15.81 Comunitats d'ensopegueres (Limonium spp.), de sòls salins, molt secs a l'estiu MED
15.613 Salicornars d’Arthrocnemum macrostachyum, de sòls argilosos fortament salins i moderadament humits MED
15.1133 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, breument inundats, del litoral mediterani MED
15.1141 Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides MED
15.1142 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides MED
15.12 Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de sòls salins MED
15.13 Pradells de teròfits, amb Sagina maritima, de sòls poc o molt salins del litoral mediterrani MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es distribueix al llarg de la costa mediterrània (territori ruscínic i catalanídic) i en saladars de les contrades d'interior (territori sicòric).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
154,13 ha
55
2,8+-13,52
0,01
30,01
100
17 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
43,89 ha
0,09
28,48
28,48
0,28
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5130035 - Plans de la Unilla segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130036 - Plans de Sió segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
2,37 ha
0,06
1,54
1,54
0,02
ES5140004 - Sèquia Major segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre absent
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

15.1133 15 4
15.1141 18 4
15.1142 17 4
15.12 13 3
15.13 17 4
15.613 12 3
15.6151 17 3
15.81 17 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A02 Intensificació de les pràctiques agràries.
A04.01 Pasturatge intensiu
A09 Regadiu - Transformació en arrossars.
E01 Noves edificacions i vivendes.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure - Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
I01.01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
J02.10 Neteja de platges amb maquinària.
K02.02 Acumulació de matèria orgànica - Ruderalització deguda a les colònies d'ocells.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir totes les localitats on és present i augmentar un 25% la seva superfície
Estat conservació favorable :
17 localitats
SECUNDARIS
-
Aconseguir que l'índex NET (nombre d'espècies característiques de l'hàbitat) >0,6 o que l'índex NLA (nombre d'espècies de Limonium)>0,6
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES5130035 Plans de la Unilla
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa
ES5140004 Sèquia Major
ES5140007 Costes del Tarragonès

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
- Reforç de les poblacions d'espècies vegetals amenaçades pròpies de l'hàbitat.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Foment de la disminució i substitució dels productes fitosanitaris per altres de més selectius i de baixa toxicitat (AAA).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Regulació de la densitat d’ungulats domèstics i/o salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Font:
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatges (%)
Metodologia:
parcel·les de seguiment 50 x 50 cm
Àmbit:
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. d'espècies típiques i de Limoniums i variació poblacional
Unitats:
NET, NLA i ?= Nt / Nt – 1
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: NET>0,6 i NLA>0,6 i si ?>1
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha i % de cobertura de l'hàbitat
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: