2110-Dunes movents embrionàries

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions costaneres que representen els primers estadis de construcció dunar. Són formades per petites ondulacions sorrenques, per superfícies sorrenques elevades a la zona alta de la platja o per una orla sorrenca a sobrevent de les primeres dunes altes. Presenten vegetació oberta, constituïda principalment per gramínies dotades d’extensos rizomes superficials.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.2112 Dunes embrionàries amb comunitats obertes de jull de platja (Elymus farctus), Sporobolus pungens... de les platges arenoses MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En petites àrees del litoral dels territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
68,36 ha
39
1,75+-3,6
0
98,65
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
28,71 ha
0,27
42
42
5,27
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
34,09 ha
0,07
49,87
49,87
6,26
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
3,46 ha
0,37
5,06
5,06
0,63
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
1,18 ha
0,02
1,73
1,73
0,22
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.2112 13 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
E01 Noves edificacions i vivendes.
E03.01 Eliminació de residus domèstics i procedents d'instal·lacions recreatives - Abocadors incontrolats.
G01 Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals
J02.10 Neteja de platges
J02.12 Dics i murs de contenció. Artificialització de les platges.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1998 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
72 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir que l'amplada de la platja seca sigui superior als 50 m

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5140007 Costes del Tarragonès

Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures.
- Minimització del risc d'erosió.
P - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gracia et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i rares
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Alteració del sòl (trepig persones, ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada per teledetecció i cartografia GPS
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia et al. (2009)
Indicador:
Dimensions de la platja (amplada i llargada)
Unitats:
metres
Metodologia:
GIS i cartografia mètrica
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >50 m de platja seca
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gracia et al. (2009)
Indicador:
Superfície de plantes pioneres
Unitats:
nre. individus/m2
Metodologia:
parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: