2210-Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Sorres litorals fixades a la rereduna protegides de l’acció directa del vent marí carregat de sal. S'hi fan comunitats vegetals força denses, integrades principalment per petites mates llenyoses. De vegades, com ara al Baix Empordà, apareixen formes de l’hàbitat dominades per la trompera. En indrets un xic allunyats de la mar, hi poden abundar diferents orquídies, principalment abelleres.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.223 Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella maritima, gavó marí (Ononis natrix subsp. ramosissima), bufalaga marina (Thymelaea hirsuta)... de les platges arenoses MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Litoral dels territoris ruscínic i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
162,17 ha
67
2,42+-4,29
0,01
91,66
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
13,53 ha
0,12
8,34
8,34
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
98,55 ha
0,2
60,77
60,77
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
5,52 ha
0,6
3,4
3,4
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
23,05 ha
0,36
14,21
14,21
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
8 ha
0,72
4,93
4,93

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.223 15 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B02.01 Plantacions de pi pinyer (Pinus pinea).
C01.01.02 Extracció d'àrids de platja
D03.01 Zones portuàries
E01.01 Noves edificacions i vivendes a la costa.
E06 Aparcaments.
G01 Activitat de bany en platges.
G02.08 Càmping i caravanes
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Carpobrotus edulis
J02.12 Dics i murs de contenció. Artificialització de les platges.
K01.01 Erosió - marina a causa de regressions de la línia litoral

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
170 ha
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES0000146 Delta del Llobregat
ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter
ES5140007 Costes del Tarragonès

Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Control d'espècies exòtiques
P - Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
P - Minimització del risc d'erosió.
P - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Granulometria i composició sòl
Unitats:
Índex
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Alteració del sòl (trepig de persones, ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: