2230-Dunes amb pradells dels Malcolmietalia

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pradells densos de teròfits, constituïts per plantes anuals i de floració primaveral efímera tolerants a l’aerosol marí. A les depressions seques interdunars dels sorrals costaners hi acostumen a ser abundants: Malcolmia ramosissima, Vulpia fasciculata, Medicago littoralis, Desmazeria marina,...

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.228 Pradells de teròfits (Medicago littoralis, Vulpia fasciculata, Desmazeria marina...), de les arenes carbonàtiques de rereduna, al litoral meridional (delta de l'Ebre) MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Delta de l’Ebre (punta de la Banya).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
0 ha
8
0+-0
0

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
0 ha
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.228 17 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A01 Horticultura.
C01.01.02 Extracció de sorra per regeneració de platges.
D01 Carreteres, camins i vies de tren
E01 Noves edificacions i vivendes.
E01.01 Passeigs marítims.
E06 Aparcaments.
G01 Activitat de bany en platges.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Carpobrotus edulis
J02.12 Restauració de platges.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
8 localitats
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre

Gestió preventiva
- Regulació de l'extracció d'àrids per la restauració de platges.
Delimitació
P - Protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments perimetrals
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Manteniment de la dinàmica natural de les perturbacions a primera línia de costa, sobretot en trams amb poca densitat d'infraestructures.
- Minimització del risc d'erosió.
- Fixació i estabilització de les sorres de l'interior de les platges amb plançons d'espècies vegetals locals o altres elements físics.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establiment de protocols de neteja de platges que excloguin la neteja mecanitzada.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Granulometria i composició sòl
Unitats:
Índex
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nutrients (P,N) i salinitat del sòl
Unitats:
N, P, salinitat, humitat
Metodologia:
Mostres (Golterman, 2004)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Gómez-Serrano i Sanjaume (2009)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: