2250*-Dunes litorals amb cadequers o savinoses

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars o bosquets baixos, de dos a cinc metres d’alçària, dominats per la savina o el càdec, de vegades amb pins esparsos. Formen la primera línia forestal en platges sorrenques conjuntament amb plantes psammòfiles de les comunitats veïnes.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
16.271 Cadequers (bosquines o matollars de Juniperus oxycedrus) de dunes fixades del litoral MED
16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea de dunes fixades del litoral MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Territori catalanídic central i meridional, en àrees litorals força fragmentades.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6 localitats
+-
66,67
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5140007 - Costes del Tarragonès puntual
4 localitats
66,67
66,67

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

16.271 16 4
16.272 14 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
B01.02 Aforestacions. Augment de la massa forestal (pinedes).
B02.01 Plantacions de pi.
D01 Noves vies de comunicació que modifiquen l'ecosistema.
E01.01 Noves edificacions i vivendes a la costa.
E02 Àrees industrials o comercials
G01 Activitat de bany en platges.
G02 Instalacions esportives i d'oci
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació
I01 Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - Carpobrotus edulis, acàcies, agaves, iuques i Oenothera sp.
L09 Incendi (natural) - Grans incendis forestals.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990 - 2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
6 localitats
SECUNDARIS
-
Reduir fins el 10% la superfície on es desenvolupa l'hàbitat amb alteracions del sòl d'origen antròpic
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió de formacions vegetals
P - Aclarida de les poblacions de pins per la recuperació de les condicions ambientals adequades pel desenvolupament de l'hàbitat: efecte de l'aerosol marí, mobilitat de substrat i elevada radiació.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de pins per tal de reduir el risc d'incendi.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
- Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Muñoz i Gracia (2009a)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i cobertura (%)
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les de 20 x 50 m (0,1 ha)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Muñoz i Gracia (2009a)
Indicador:
Alteració del sòl (trepig de persones, ramats, vehicles, etc).
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de 50 x 50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: <10 % sup. Total alterada
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Muñoz i Gracia (2009a)
Indicador:
Àrea ocupada de l'hàbitat
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS i cartografia
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Muñoz i Gracia (2009a)
Indicador:
Superfície de plantes invasores
Unitats:
ha
Metodologia:
Poligons
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: