3140-Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp.

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Estanys i basses permanents, de diversa fondària amb formacions denses d’asprelles. També alguns embassaments d'entre 10 i 20 m de fondària.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.12 Aigües dolces estagnants mesotròfiques
22.15 Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç
22.441 Poblaments submersos d'asprelles (Chara spp.), de basses i estanys d'aigües carbonàtiques
22.442 Poblaments submersos de Nitella, de basses i estanys d'aigües clares

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat en alguns enclavaments aigualosos de la regió mediterrània.
Font: CTFC (2012)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
26,7 ha
17
1,57+-2,84
0
85,28
81,85

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
5,54 ha
0,01
20,75
16,98
0,15
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES0000146 - Delta del Llobregat pendent confirmació
ES5110005 - Sistema transversal Català pendent confirmació
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
0 ha
0
0
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
11,1 ha
1,04
41,57
34,03
0,31
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130003 - Alt Pallars absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
1,4 ha
3,11
5,24
11,31
0,04
ES5130035 - Plans de la Unilla segura
4,73 ha
0,48
17,72
14,5
0,13
ES5140004 - Sèquia Major segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional pendent confirmació
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
0 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.12 14 3
22.15 15 3
22.441 11 3
22.442 13 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A05 Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) - Nitrificació per acumulació de matèria orgànica (excrements).
A09 Regadiu
A10.01 Destrucció del bosc de ribera i la vegetació aquàtica de les lleres.
G02 Instalacions esportives i d'oci
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
I01 Introducció d'espècies de peixos i crancs exòtics que en modifiquen i desajusten el poblament faunístic.
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat per captacions, drenatges, canalitzacions, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
K02.03 Eutrofització (natural)
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
27 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000020 Delta de l'Ebre
ES5120008 Estany de Banyoles
ES5120009 Basses de l'Albera
ES5130035 Plans de la Unilla

Gestió preventiva
P - Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
- Aprovació i execució de plans per l'eradicació d'espècies exòtiques o alienes a l'ecosistema.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat.
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Establiment d’acords per evitar la utilització com abeurador dels escosistemes lèntics associats a l'hàbitat.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
P - Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses d'aigua associades a l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'algues
Unitats:
Índex de ITP (tròfic plantònic) o altres
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Cobertura de helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Ibáñez et al. (2009)
Indicador:
Coeficient biòtic (CB) de macroinvertebrats bentònics
Unitats:
Índex
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM o ECOEM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència favorable >20%, <10% desfavorable