3170*-Basses i tolls temporers mediterranis

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Llacunes o basses somes, de mida petita o mitjana que acumulen aigua provinent de la pluja. Normalment solen trobar-se inundades durant l'hivern i la primavera. Es troben organismes de petites dimensions, de cicle ràpid, vida curta, pioners o oportunistes com larves d’insectes, d’amfibis, etc. La flora està formada principalment per espècies teròfites i geòfites mediterrànies pertanyents a les aliances Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae, Verbenion supinae i Lythrion tribracteati.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
22.3411 Pradells d'Isoetes durieui, de sots sorrencs temporalment inundats, de terra baixa, al territori catalanídic septentrional MED
22.3414 Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavidus, C. fuscus, C. flavescens), de sòls temporalment humits de terra baixa MED
22.3417 Comunitats amb Anagallis tenella o altres plantes lateatlàntiques, de vores de rierolets i de mulladius, de les contrades mediterrànies MED
22.3418 Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp....), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa MED
22.342 Comunitats herbàcies amb Preslia cervina, d'aiguamolls temporers, al territori ruscínic MED
22.343 Pradells amb Crypsis schoenoides, C. aculeata... halonitròfils, de sòls llargament inundats MED
22.5 Basses i estanys temporers MED
22.3412 Pradells d'isòets (Isoetes setaceum, I. velatum), de basses fluctuants de terra baixa, al territori ruscínic MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es troba present, de manera puntual, a tota la regió mediterrània.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
6,12 ha
8
0,76+-0,87
0
89,22
100
63 localitats
+-
47,62

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
7 localitats
ES5110001 - Massís del Montseny puntual
1 localitats
ES5110011 - Serres del litoral septentrional pendent confirmació
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines absent
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa puntual
4 localitats
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
1 localitats
ES5120007 - Cap de Creus puntual
1 localitats
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
2 localitats
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
3,1 ha
0,4
50,65
50,65
0,01
ES5120010 - Les Gavarres pendent confirmació
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
ES5120012 - Les Guilleries pendent confirmació
ES5120013 - Massís de les Cadiretes puntual
8 localitats
ES5120014 - L'Albera puntual
1 localitats
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma pendent confirmació
ES5130035 - Plans de la Unilla segura
2,36 ha
0,24
38,56
38,56
0,01
ES5140008 - Muntanyes de Prades pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
2 localitats
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
2 localitats
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
1 localitats

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

22.3411 16 3
22.3412 16 4
22.3414 13 3
22.3417 14 3
22.3418 12 3
22.342 14 3
22.343 11 4
22.5 9 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04 Pasturatge - Alteracions de la llera i del flux de l'aigua superficial.
E01 Noves edificacions i vivendes.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Provoca terbolesa de l'aigua i empobriment de la biodiversitat.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01.03 Rebliment de dics, sèquies, basses o zones humides en general
J02.05 Alteracions en la dinàmica i flux d'aigua, general - Canvis en la morfologia del terreny que n'impedeixen la inundació periòdica.
K01.03 Dessecació
K02 Aforestació i noves plantacions (pollancredes).
K02.02 Acumulació de matèria orgànica - Nitrificació per acumulació de matèria orgànica (excrements).
K02.03 Eutrofització (natural)
K04.01 Competència (flora) - Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
6 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120009 Basses de l'Albera
ES5130035 Plans de la Unilla

Gestió preventiva
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
Redacció de Plans
P - Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les aigües associades a l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents.
P - Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat l'hàbitat.
- Reversió de les obres de drenatge no útils de les zones humides.
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
Conservació de llocs d'interès geològic o geomorfològic
P - Preservació de la geomorfologia de l'hàbitat per tal que permeti la inundació temporal del mateix.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Establiment d’acords per evitar la utilització com abeurador dels escosistemes lèntics associats a l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Investigació i estudis
P - Millora de la cartografia a petita escala de l'hàbitat, el coneixement de les comunitats biòtiques i la seva dinàmica.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
Divulgació - Informació
- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Abundància d'algues
Unitats:
Índex de ITP (tròfic plantònic) o altres
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Cobertura d'helòfits
Unitats:
Nre. Espècies i cobertura (%)
Metodologia:
Parcel·les
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Bianual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Índex de riquesa microbentònica (diatomees)
Unitats:
Índex
Metodologia:
Recollida amb dragues de malla de 500 micrometres
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Quantitat de clorofil·la: índex ICATYM o ECOEM
Unitats:
densitat de clorofil·la (mg/m3)
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
punts de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Seguiment visual de la massa d'aigua
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Camacho et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: