3240-Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosquets de 3 a 5 (7) metres d’alçària, dominats per sargues, gatells o per Salix daphnoides, amb un estrat herbaci poc important i sovint amb diverses plantes ruderals oportunistes. Poden haver-hi també algunes lianes. De vegades fan masses un xic extenses, però sovint apareixen en forma de clapes petites o de comunitats obertes i mal estructurades.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
44.113* Salzedes de Salix daphnoides, dels codolars i arenys dels rius, als Pirineus centrals ALP
44.124 Sargars i gatelledes muntanyencs ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
44a Salzedes de Salix daphnoides, dels codolars i arenys dels rius, a la Vall d'Aran

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus, Pirineus orientals i territoris olositànic i ausosegàrric septentrional.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
672,39 ha
141
4,77+-5,49
0,03
29,83
53,55

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
33,04 ha
0,06
0,05
2,63
0,02
ES0000022 - Aigüestortes segura
77,85 ha
0,14
0,64
6,2
0,23
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
2,07 ha
0,03
0,31
0,16
0,11
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
23,97 ha
0,08
3,56
1,91
1,29
ES5110009 - Riera de Merlès segura
16,44 ha
0,55
2,45
1,31
0,88
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
32,51 ha
0,09
4,83
2,59
1,75
ES5120003 - Serra Cavallera segura
4,24 ha
0,07
0,34
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
2,1 ha
0,01
0,31
0,17
0,11
ES5120012 - Les Guilleries segura
4,74 ha
0,04
0,7
0,38
0,26
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
16,04 ha
3,91
2,39
1,28
0,86
ES5130003 - Alt Pallars segura
72,74 ha
0,09
0,49
5,79
0,18
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
7,45 ha
0,04
1,11
0,59
0,4
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
2,72 ha
0,02
1,97
0,22
0,71
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
27,5 ha
0,08
4,09
2,19
1,48
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
4,44 ha
0,12
1,32
0,35
0,48
ES5130028 - Ribera Salada segura
28,43 ha
0,51
4,23
2,26
1,53
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
2,27 ha
0,03
1,38
0,18
0,5

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense Dades Catalunya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

44.113* 17 4
44.124 15 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A09 Regadiu
B Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
C01.01 Extracció d'arena i grava
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
E01 Noves edificacions i vivendes.
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J02.01 Abocadors, rescat de terres i dessecació en general
J02.03 Canalització i desviaments d'aigua
J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals - Preses.
J02.06.06 Explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d'aigua i alteren el règim hidrològic de la conca.
J02.10 Accions de neteja que porten la degradació o destrucció directa de l'hàbitat.
K04.01 Competència amb altres plantes invasores.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
672 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110009 Riera de Merlès
ES5120012 Les Guilleries
ES5130003 Alt Pallars
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

Gestió preventiva
P - Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de Plans
P - Redacció d'un pla d'ordenació de les activitats i usos recreatius fluvials en els trams amb presència de l’hàbitat.
Redacció de plans
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Control d'espècies exòtiques
- Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Restauració d'àrees degradades
- Restauració ecològica de les explotacions extractives abandonades o dels sectors no explotats de les que es troben en funcionament.
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Manteniment d'àrees sense intervenció en sectors rellevants d’aquest hàbitat pel seu interès i seguiment científic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i cobertura
Unitats:
Percentatges (%)
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Estructura del bosc de ribera
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Toro et al (2009)
Indicador:
Indicadors fisico-químics
Unitats:
PH, O2, nutrients, temperatura, salinitat, etc...
Metodologia:
parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Continuïtat del riu
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Estat
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Cabal mitjà
Unitats:
m3
Metodologia:
Àmbit:
Punts d'aforament
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: