5230*-Màquies amb llor (Laurus nobilis)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Bosquets formats per arbres i grans arbustos de fulla perenne, laurifolis o esclerofil·les amb abundància de llorer. El sotabosc és relativament pobre, a causa de la poca llum que hi arriba, però sol haver-hi lianes.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
32.18 Màquies amb llor (Laurus nobilis) MED

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Puntualment al territori catalanídic central, cap els 500 m d’altitud.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1 localitats
+-
100
100

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
1 localitats
100
100
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120013 - Massís de les Cadiretes pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

32.18 16 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura per ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges.
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01 Carreteres, camins i vies de tren - Desmunts.
E01 Zones urbanes, assentaments urbans
J02.10 Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge
K02 Evolució biocenòtica, successions - Processos estocàstics en poblacions petites, fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
L09 Grans incendis forestals.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Delimitació
P - Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Foment de la recuperació de localitats extintes, mitjançant translocacions / reintroducció de plançons locals d'espècies caracaterísitques pròximes geogràficament tot mantenint la diversitat genètica.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat i el coneixement de la seva biocenosi.
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Rodríguez i Arroyo (2009)
Indicador:
Abundància de fruits
Unitats:
Nre. de fruits/km
Metodologia:
Transsecte 1000x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: >100 peus amb fruits de les sp principals
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Rodríguez i Arroyo (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat i freqüencia
Unitats:
Nre. Espècies i peus
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Favorable: >50 peus de les sp. Princiapls
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rodríguez i Arroyo (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Rodríguez i Arroyo (2009)
Indicador:
Cobertura i densitat arbòria
Unitats:
Percentatge (%) i estructura d'edats
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: