6110*-Prats calcàris o basòfils d'Alysso-Sedion albi (*)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pradells de recobriment extremadament variable (del 25 al 95 %), formats principalment per petites plantes anuals i crespinells. Les molses solen ser molt abundants i recobrir fins al 50 % del terra. Sovint aquests pradells fan mosaic amb altres menes de prats.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
34.111 + 36.2p Pradells de Sedum album i altres crespinells, de terraprims i replans de roca, calcícoles, de la muntanya mitjana
34.114 Pradells dominats per teròfits, calcícoles, de terraprims de la muntanya mitjana

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Hàbitat puntual, propi de la regió alpina. A la regió mediterrània es localitza escassament als Prepirineus entre 750 i 1.600 m d’altitud.
Font: Vigo et al. (2006)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
4 localitats
+-
0
11,76

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català pendent confirmació
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí pendent confirmació
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa pendent confirmació
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats pendent confirmació
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa pendent confirmació
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia pendent confirmació
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.111 + 36.2p 16 3
34.114 15 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (especialment de cabrum) que pugui incrementar porcessos d’erosió del sòl i degradació de la comunitat arbustiva.
G05.01 Dany directe per trepig, provocant erosió i compactació del sol.
K02 La recuperació espontània dels boscos tendirà a fer-lo retrocedir.

Tendència de l'hàbitat

Tendència:
Estable
Període estudiat:
Àmbit:
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
4 localitats
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
- Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Investigació i estudis
P - Millora de la cartografia a petita escala de l'hàbitat, el coneixement de les comunitats biòtiques i la seva dinàmica.
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 50x50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Cobertura de la vegetació natural
Unitats:
Percentatge de recobriment (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 50x50 cm
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable: <50% de reducció de la sup.
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: